สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวคณะวนศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง เรียนจบแล้วทำงานอะไร?คณะวนศาสตร์ อีกหนึ่งคณะที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทำงานในกรมป่าไม้กันเยอะมากๆ เพราะเป็นสาขาที่ตรงกับสายงานเลยก็ว่าได้
วันนี้พี่ก็ได้มาแนะนำเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้น้องๆที่อยากทำงานด้านนี้ได้ศึกษาไว้เบื้องต้นนะคะ

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ จำนวน 8 สาขา
1. สาขาสาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
3. สาขาการจัดการป่าไม้
4. สาขาวนวัฒนวิทยา
5. สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
6. สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
7. สาขาวิศวกรรมป่าไม้
8. สาขาวนศาสตร์ชุมชน


แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
จำนวน 2 สาขา
1. สาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
2. สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ 
หรือชื่อตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวนศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ

2)  เจ้าหน้าที่/วิศวกร ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมเยื่อ และอุตสาหกรรมกระดาษ
 หรือเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคเอกชน
3)  ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ


ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ : คลิกที่นี่