สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปีเรียนอะไร?


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับ?
สาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้าน  " วิทยาการคอมพิวเตอร์ + วิศวกรรมไฟฟ้า " 
ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบใดๆที่ มีการควบคุม และประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้น

ปี 1 เรียนพื้นฐานของวิศวกรรม
เช่นเดียวกับวิศวกรรมสาขาอื่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร , พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา วิชาภาษาไทย อังกฤษ 


ปี 2 เรียนวิชาพื้นฐานของสาขา
เรียนเกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนวิธี เรียนอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและการออกแบบวงจรเชิงตรรก ระบบฐานข้อมูล , แบบจำลองข้อมูล
สถิติสำหรับวิศวกร, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

ปี 3 เริ่มเรียนเข้มข้นขึ้นในด้านวิศวกรรมซอฟแวร์
เรียนในเรื่องวิศวกรรมซอฟแวร์ในด้านหลักการและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้อง
เรียนวิชาระบบสมองกลฝังตัววิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปี 4 เรียนวิชาเลือกและฝึกงาน
ในปีสุดท้ายทำโครงงานวิศวกรรมคอมฯ โดยการเลือกหัวข้อโครงงาน
ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ บางมหาวิทยาลัยมีการเรียนวิชาเลือกและเลือกฝึกงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนจบทำอาชีพอะไร?
1. วิศวกรซอฟต์แวร์
2. โปรแกรมเมอร์ 
3. นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
4. นักพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ