สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 คณะสาขาน่าเรียน สำหรับสายรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ไหนใครที่ชื่นชอบธรรมชาติ สายรักษ์โลก สาย ECO อยากเรียนและทำงานทางด้านนี้ มาทางเลยจ้าา พี่ๆ AdmissionPremium ได้รวบรวมข้อมูล 5 คณะสาขาน่าเรียน อนาคตไกล เหมาะกับคนรักธรรมชาติ มารีวิวสรุปให้น้องๆ ได้อ่านกัน ว่าคณะสาขาสายเหล่านี้น่าสนใจยังไง เรียนอย่างไร จบมาต่อยอดทำงานอะไรได้บ้าง และที่สำคัญเงินเดือนจะอยู่ที่เรทเท่าไหร่ บทความนี้เรามีข้อมูลมาให้น้องๆ ได้อ่านครบถ้วนแน่นอน


คณะเกษตรศาสตร์
คณะยืนหนึ่งของสายธรรมชาติที่จะได้เรียนเน้นลงลึกไปถึงรากถึงดิน โดยคณะนี้มีสาขาน่าสนใจเยอะมาก อย่างเช่น สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาปฐพีศาสตร์ สาขาพืชผัก สาขาพืชไร่ สาขาพืชสวน เนนเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แคลคูลัส ฯลฯ ในบางสาขามีคลาสเรียนในห้องแลปอีกด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้อง > นักวิชาการเกษตร, นักส่งเสริมการเกษตร, นักวิจัยทางการเกษตร, นักเกษตรประจำฟาร์, รับราชการในหน่วยงานด้านการเกษตร, ครู อาจารย์ ผู้ช่วย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตร, นักผลิตสื่อเกี่ยวกับการเกษตรหรือสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียทางการเกษตร
เงินเดือนเริ่มต้น > 15,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสายงาน)


คณะวนศาสตร์
ศาสตร์ที่จะได้เรียนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศ หรือเข้าใจง่ายๆเลยคือสอนเกี่ยวกับป่าไม้เป็นหลัก โดยสาขาเรียนก็จะเน้นเรียนไปในทางดูแลอนุรักษ์ เช่น สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้, สาขาวิศวกรรมป่าไม้, สาขาวนวัฒนวิทยา, สาขาวนศาสตร์ชุมชน, สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว, สาขาวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
อาชีพที่เกี่ยวข้อง > นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ, นักวิชาการเกษตร โดยจะเน้นสอบเข้ากระทรวงต่างๆเช่น กระทรวงเกษตรฯ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน, กรมอุทยานแห่งชาติฯ, กรมปศุสัตว์ เป็นต้น
เงินเดือนเริ่มต้น > 15,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสายงาน)


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
จะเรียนค่อนข้างแตกต่างจาก คณะ/สาขา อื่นๆเพราะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เห็ด, รา ฯลฯ และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส, โปรตัวซัว โดยที่เราสามารถนำเชื้อแบคทีเรียนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการบำบัดสิ่งแวดล้อมได้
อาชีพที่เกี่ยวข้อง > เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการเกษตร, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ นักวิจัย, อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เงินเดือนเริ่มต้น > 18,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสายงาน)


คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะนี้จะเน้นวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา นำมาประยุกต์ใช้เพื่อความเข้าใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนที่อยู่รอบตัวเราและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความยั่งยืน จะได้เรียนและศึกษาเกี่ยวกับวิชาโลกวิทยาและบรรยากาศ ทรัพยากรน้ำในโลก โครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลาย ประชากร ป่าไม้ นโยบายทางสิ่งแวดล้อม พลังงาน มลพิษและความยั่งยืน
อาชีพที่เกี่ยวข้อง > การควบคุมคุณภาพน้ำ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริการและจัดหาทรัพยากรทางพลังงาน, การจัดการของเสีย, การรีไซเคิล, การอนุรักษ์ธรรมชาติ, นักวางผังเมือง, วิศวกรสิ่งแวดล้อม
เงินเดือนเริ่มต้น > 15,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสายงาน)


คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะที่จะเน้นไปในทางงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และมีสาขาน่าสนใจเช่น สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร, สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช, สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์
อาชีพที่เกี่ยวข้อง > เข้าทำงานสายราชการเช่น กรมป่าไม้, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมอุทยานแห่งชาติฯ, กรมปศุสัตว์, กรมควบคุมโรค ส่วนสายงานเอกชนก็จะมีตำแหน่ง สัตวบาลฟาร์ม, นักกีฏวิทยา, นักปฐพีวิทยา, นักโรคพืช, นักวิชาการเกษตร ฯลฯ
เงินเดือนเริ่มต้น > 15,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสายงาน)


ใครว่าเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เหมือนๆ กันบอกเลยว่า คณะสาขาที่พี่ๆ แนะนำไปข้างต้นแม้จะมีชื่อที่คล้ายกันแต่เนื้อหาการเรียนเชิงลึกนั้นแตกต่างกันอย่างมาก หากใครไม่อยากลงเรียนผิดต้องอ่านและเช็คได้จากบทความนี้เลยนะคะว่าแต่ละคณะ/สาขาเชิงลึกเรียนและเน้นอะไรบ้าง