สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 อาชีพเฉพาะทาง เงินเดือนสูง จาก jobsDB

นอกจากจะต้องค้นหาข้อมูลการเรียนของแต่ละคณะสาขา ที่เราอยากเรียนต่อแล้ว การศึกษาแนวโน้มอนาคตอาชีพที่สามารถทำได้ของสาขานั้นๆ หลังจากเรียนจบ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากให้น้องๆ ได้รับรู้และนำไปประกอบการตัดสินใจเรียนต่อ

และบทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium ก็มีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพมาฝากกันเช่นเคย โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขฐานเงินเดือนของสาขาอาชีพต่างๆ ที่หลายคนสนใจและให้ความสำคัญเป็นปัจจัยหลักในการเลือกสาขาเรียนต่อ มาดูกันว่าจะน่าสนใจแค่ไหน


จากข้อมูล Salary Report 2016 โดย jobsDB ซึ่งแสดงข้อมูลผลการสำรวจ 10 อันดับ สายงานเงินเดือนสูงสุด โดยสายงานที่ติด 5 สายงานที่เงินเดือนมากสุดในทุกระดับตำแหน่ง ได้แก่ งานโทรคมนาคม งานบริการเฉพาะทาง งานธนาคาร/งานการเงิน งานไอที (ยกเว้นในระดับตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป) และนี่คือรายละเอียด อาชีพเฉพาะทางและทักษะที่ต้องการตามสายงานนั้น (Specialization) 

อันดับ 1 งานโทรคมนาคม : งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความรู้ ความเข้าใจด้านโครงสร้างพื้นฐานของโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
• จัดการกับเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของ network เช่น firewall, anti-virus และระบบตรวจจับการ Hack
• ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมใช้งาน

อันดับ 2 งานบริการเฉพาะทาง : เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีใบอนุญาตทนายความ
• มีทักษะการจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ดี
• มีความรู้เรื่องสัญญากฎหมาย กฎหมายเชิงพาณิชย์ และกฎหมายบริษัท

อันดับ 3 งานไอที : เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านไอที
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความสามารถวิเคราะห์ทางเทคนิคได้
• มีความสามารถเขียนโปรแกรมให้กับเว็บไซต์
• ความสามารถดำเนินการทดสอบ และ QA ได้

อันดับ 4 งานบริการด้านการแพทย์ : งานสัตวแพทย์
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความรู้ความเข้าใจในกายภาค พฤติกรรม สภาพแวดล้อมของสัตว์แต่ละชนิด
• สามารถคาดการณ์และตีความเกี่ยวกับอากัปกริยาและอาการของสัตว์ได้
• มีความคุ้นเคยในด้าน การทำการวิจัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของโรงพยาบาล
• จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการระบาคโรคจากสัตว์ไปสู่คน

อันดับ 5 งานธนาคาร/ งานการเงิน : งานวิเคราะห์การลงทุน
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความเชี่ยวชาญในการตีความผลลัพธ์ทางการเงินและตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของการลงทุน
• มีกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการแก้ไขปัญหา
• มีความรู้และทักษะการคิดคำนวณที่ดีเยี่ยม

อันดับ 6 งานประกันภัย : งานคณิตศาสตร์การประกันภัย
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความคิดเชิงตรรกะ และความสามารถเชิงตัวเลขระดับลึก ต้องผ่านการสอบวัดผลในวิชาชีพ Associateship หรือ Fellowship
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Excel
• ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้เร็ว

อันดับ 7 งานวิศวกรรม : งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความเป็นผู้นำ มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่ดี
• สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง, บริหารการเงิน และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
• มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

อันดับ 8 งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา : งานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
• วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์
• มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
• สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถประมวลความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ประสิทธิภาพ

อันดับ 9 งานอสังหาริมทรัพย์ : งานบริหารอสังหาริมทรัพย์
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความรู้ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐาน
• มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคำนวณการลงทุน
• มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

อันดับ 10 งานการตลาด งาน PR : งานวิจัยการตลาด
ทักษะเฉพาะที่ต้องการ : 
• มีความสามารถวิเคราะห์และทำงานกับตัวเลขได้
• มีทักษะการนำเสนอที่ดี
• เป็นคนที่มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ได้ แต่ก็เป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน

ส่วนสายงานที่เงินเดือนสูงสำหรับตำแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลางคือ งานโทรคมนาคม งานธนาคาร/งานการเงิน และงานบริการเฉพาะทาง และสายงานที่เงินเดือนสูงสำหรับตำแหน่งงานระดับผู้จัดการขึ้นไปคือ งานอสังหาริมทรัพย์ งานวิทยาศาสตร์และงาน Lab งานวิจัยและพัฒนา งานขนส่ง และนี่คือ 10 อันดับสายงานที่ได้เงินเดือนสูงต้องการทักษะเฉพาะตามสายงานที่แตกต่างกัน

เพราะการมีทักษะเฉพาะตามสายงานนั่นเองที่ทำให้แต่ละสายงานมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกัน และด้วยความเฉพาะตัวเช่นกันที่ทำให้งาน 10 อันดับข้างต้นนั้น เป็นสายงานที่มีอัตรเงินเดือนที่สูง ทั้งนี้ทั้งนั้นคนทำงานทุกคนก็ยังสามารถขยายขอบเขตความสามารถให้สูงขึ้น มากขึ้น เพื่อที่จะมีโอกาสได้งานในตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมค่าตอบแทนที่ดีขึ้น และมีความสุข


ที่มา : อาชีพที่เงินเดือนสูง เป็นอาชีพที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง Salary Report 2016 โดย jobsDB