สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนจิตวิทยา ที่ไหนดี สาขาจิตวิทยา มีที่ไหนบ้าง

น้องๆ คนไหนสนใจการเรียนต่อหรืองานด้าน าขาจิตวิทยา และอยากรู้ว่าในระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาในไทย มีที่ไหนเปิดสอนสาขานี้บ้าง เรียนจิตวิทยา ที่ไหนดี บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium มีคำตอบมาช่วยไขข้อสงสัยให้น้องๆ ทุกคน

สถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนเกี่ยวกับสาขาทางด้านจิตวิทยาหลายมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐบาลและเอกชน บางมหาวิทยาลัยเป็นคณะจิตวิทยา บางมหาวิทยาลัยจะเป็นสาขาย่อยในคณะอีกที เช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

และนี่คือรายชื่อสถาบันและคณะที่มีสอนหลักสูตรสาขาทางด้านจิตวิทยา และหลักสูตรของแต่ละสถาบันนั้น เรียนจบแล้วจะได้วุฒิอะไรบ้าง? มาดูกัน...


คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาจิตวิทยา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> www.psy.chula.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาจิตวิทยาคลินิก
- สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> www.human.cmu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> arts.tu.ac.th

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาจิตวิทยาชุมชน
- สาขาจิตวิทยาคลินิค
- สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
- สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> www.soc.ku.ac.th 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> academic.swu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> www.educ.su.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> socio.buu.ac.th/course

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> www.socsci.nu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> http://edu.msu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> www.edu.ru.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> eduit.pn.psu.ac.th

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> psy.kbu.ac.th 
 


สาขาจิตวิทยาที่มีหลักสูตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรี จะถูกจัดอยู่ในคณะต่างๆ ไม่เหมือนกัน ตามแต่ละสถาบัน ซึ่งความแตกต่างของหลักสูตรก็คือ เมื่อน้องๆ เรียนจบจะได้วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน อย่างเช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หรืออื่นๆ ตามหลักสูตรของแต่ละสถาบันกำหนด แต่ในเรื่องการทำงานหลังเรียนจบในแต่ละหลักสูตรนั้น ก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างกัน