สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนวิศวะไฟฟ้า ที่ไหนดี จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?

บทความนี้ขอมาเอาใจน้องๆ ที่ชื่นชอบในสายวิศวกรรมศาสตร์กันซักหน่อย ใครที่รู้สึกถูกใจและสนุกกับการเชื่อมต่อแผงวงจรไฟฟ้า สนใจทำงานและต้องการเรียนต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

อยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า เตรียมตัวหาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี มีสถาบันไหนในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่บ้าง วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ไหนดี พี่ๆ AdmissionPremium มีคำตอบมาให้แล้ว ตามมาดูกันว่าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มีที่ไหนจะตอบโจทย์น้องๆ กันบ้าง


สาขาวิศวะไฟฟ้า น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกร์ณ์ทางไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งการแปรผันพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดให้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น และนี่คือรายชื่อสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีสอนหลักสูตร วิศวกรรรมไฟฟ้า ในไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน  

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 


วิศวะไฟฟ้า จบมาทํางานอะไร?

ก็อย่างที่เราพอจะเดาได้ว่าเรียนจบมาแล้วก็ต้องทำงานเป็น วิศวกรไฟฟ้า โดยอาชีพที่สามารถทำได้ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสาขาย่อยที่เราเรียนและความชอบความถนัดของแต่ละคน และนี่คือตัวย่างสายอาชีพของวิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรด้านไฟฟ้ากำลัง สามารถทำงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือดูระบบไฟฟ้าในโรงงานต่าง ๆ
วิศวกรระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สามารถทำงานได้ในบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิต สินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเอกชนที่มีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรด้านโทรคมนาคม (สื่อสาร) สามารถทำงานที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม ทีโอที เครือข่ายมือถือยี่ห้อต่าง ๆ ฯลฯ