สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสาขาด้าน อสังหาริมทรัพย์ มีที่ไหนบ้าง เรียนอสังหาที่ไหนดี

"อยากทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องเรียนคณะอะไร ...คณะที่เรียนไปแล้วตรงกับสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีคณะอะไรบ้าง?" น้องๆ คนไหนที่สนใจด้านอสังหาฯ และมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นมา AdmissionPremium มีบทความที่ข้อมูลแน่นๆ มาแนะนำน้องๆ ทุกคนอีกเช่นเคย

ต้องบอกเลยว่า หลักสูตรหรือสาขาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระดับปริญญาในสถาบันต่างๆ ของไทย ยังถือว่ามีไม่มาก ค่อนข้างเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่ใหม่ และมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

โดยจะมีการแบ่งหลักสูตรการศึกษาเป็น 2 สถานะปริญญาบัตร คือ บริหารธุรกิจบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต เอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่า คณะอสังหา มีที่ไหนบ้าง? เรียนอสังหาที่ไหนดี? นี่คือรายชื่อหลักสูตรปริญญาทางด้านอสังหาฯ ที่เราคัดและนำมาฝากน้องๆ และเพื่อนๆ ให้ตามไปเรียนต่อและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มกัน


ระดับปริญญาตรี
มีการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ใน 3 สถาบัน ได้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
- เน้นองค์ความรู้ในการสร้างและพัฒนาสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมและการจัดการธุรกิจ
- มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต
- สถานะปริญญาบัตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- เริ่มรับนักศึกษาในปี 2552
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> www.tds.tu.ac.th/programs-rd

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
- หลักสูตรด้านการบริหาร การตลาด การลงทุน การพัฒนา และการประเมินมูลค่า ทีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
- เน้นสร้างนักปฏิบัติการด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เชี่ยวชาญเชิงบริหารธุรกิจ 
- มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
- สถานะปริญญาบัตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เริ่มรับนักศึกษาในปี 2540
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> www.tbs.tu.ac.th/re-home

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 
- หลักสูตร 4 ปี เน้นทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
- รับวุฒิที่รับ ม.6 / ปวช. 
- แนวทางอาชีพหลังจบการศึกษา เช่น 
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> bu.rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร
- เน้นความรู้ในการสร้างนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน
- หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
- สถานะปริญญาบัตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- เริ่มรับนักศึกษาในปี 2550 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> admissions.au.eduระดับปริญญาโท
มีการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ใน 3 สถาบันฯ ได้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) 
- เน้นองค์ความรู้ในการสร้างนักการเงินและประเมินฯ ที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี และประเมินทรัพย์สิน 
- หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
- สถานะปริญญาบัตรเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- รับนักศึกษาในปี 2544
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> www.tbs.tu.ac.th/re-home

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรนวัตกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
- เน้นองค์ความรู้ในการสร้างนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ (New GEN) ที่เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
- มี 4 แขนงวิชาหลักคือ การพัฒนาโครงการ (PD) การจัดการงานก่อสร้าง (CM) การจัดการทรัพยากรกายภาพ (FM) และการเงินและประเมินทรัพย์สิน (FV)
- มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
- สถานะปริญญาบัตรเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- รับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> www.tds.tu.ac.th/programs-rd 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
- เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีการให้ความรู้พื้นฐานทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี กลยุทธ์การตลาด นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆ 
- หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต
- สถานะปริญญาบัตรเป็นบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2553 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> www.gmi.kmutt.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรเคหพัฒนศาสตร์ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์
- เน้นองค์ความรู้สร้างบุคลากรในด้านเคหพัฒนศาสตร์ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development) ที่เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโครงการที่อยู่อาศัย เน้นการบูรณาการการศึกษากับการเคหะแห่งชาติ
- มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
- สถานะปริญญาบัตรเป็นเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.)
- รับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2538 และในปี 2552 ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ เพิ่มสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมอีก 1 ทางเลือก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> www.housing.arch.chula.ac.th


ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : การศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ระดับปริญญา