สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมคณะที่คนจบ ปวช. ปวส. เรียนต่อได้ ?

เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตที่น้องๆสายอาชีพต่างถามเข้ามาว่า มีคณะไหนบ้างที่จบ ปวช ปวส สามารถเข้าเรียนต่อได้ ? โดยบทความนี้ พี่ๆ Admission Premium ได้มีการรวบรวมคณะสาขาที่น้องๆ สายอาชีพทั้งระดับ ปวช. และ ปวส สามารถเข้าศึกษาต่อได้มาให้น้องๆ ได้ศึกษากัน โดยคณะสาขาที่น้องๆ สายอาชีพเลือกศึกษาต่อนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะที่สามารถต่อยอดจากหลักสูตรสายอาชีพได้ ดังนี้

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างสาขา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ตัวอย่างสาขา สาขาการบัญชี, สาขาการตลาด, สาขาการจัดการสํานักงาน, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตัวอย่างสาขา สาขาสถาปัตยกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาภูมิสถาปัตย์, สาขาออกแบบอุตสาหกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมไทย, สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นต้น

- คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตัวอย่างสาขา สาขาทัศนศิลป์, สาขาดุริยางคศิลป์​, สาขานฤมิตศิลป์​, สาขานาฏยศิลป์​ เป็นต้น

- คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตัวอย่างสาขา สาขาการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ

- คณะมนุษยศาสตร์
ตัวอย่างสาขา สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาชีวสารสนเทศ ฯลฯ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวอย่างสาขา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- คณะอุตสาหกรรม
ตัวอย่างสาขา สาขาช่างยนต์, สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างก่อสร้าง ฯลฯ

- คณะเกษตรกรรม
ตัวอย่างสาขา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาประมง ฯลฯ


ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆ สายอาชีพทั้ง ปวช. ปวส.

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ
- ราชภัฏทั่วประเทศ
- มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ 


เมื่อทราบถึงคณะและมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้แล้ว มาเช็คกันต่อว่าสามารถสอบเข้าทางไหนได้บ้าง ? ในระบบ T-CAS 5 รอบ สายอาชีพสามารถสอบได้ทั้งหมดทั้ง 5 รอบขึ้นอยู่กับคะแนนในต่อละรอบ

1. Portfolio > สายอาชีพอาจจะได้เปรียบตรงที่มีผลงานเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์มาก่อน
2. โควต้า > สายอาชีพจำเป็นต้องเข้าสอบตรงของมหาลัย GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนความสามัญอื่นๆ
3. รับตรงร่วมกับ Admission 1 > คะแนนสอบรับตรง GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนความสามัญอื่นๆ
4. Admission > มีคะแนน O-NET เข้ามาเพิ่มเติม, GAT/PAT, ใช้คะแนน GPAX ด้วยนะ
5. รับตรงอิสระ > ตามเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนด (เกณฑ์อาจจะคล้ายข้อ 2และ4)

ปล. บางมหาลัยมีโครงการเฉพาะสำหรับ ปวช. ปวส. อีกด้วย