สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ 9 มหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรบ้าง?


คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ  9 มหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรบ้าง?

สายงานการสื่อสารถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความก้าวหน้าได้ไวแบบนี้นั้นคือเทคโนโลยีจนทำให้เกิดสายงานด้านการสื่อสารอีกมากมายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง  เมื่อไม่นานมานี้น้อง ๆก็จะเห็นได้ว่าทุกคนสามารถมีพื้นที่สื่อเป็นของตัวเอง และหากมองไปในอนาคต สายงานด้านการสื่อสารยังคงเติบโตไปได้เรื่อย ๆ ตามเทคโนโลยีวันนี้พี่ Admission Premium เองก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมคณะด้านการสื่อสารมาฝากน้อง ๆ รวมถึงปรัชญาที่มุ่งพัฒนาผู้ที่เข้าเรียน มาฝากน้อง ๆ อีกด้วยนะ

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  มีปรัชญาและปณิธาน ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งดำรงความเป็นผู้นำในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ สติปัญญาและคุณธรรม สามารถพัฒนาศักยภาพในศาสตร์ และศิลป์ของการสื่อสารเพื่อเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่กอปรด้วยคุณภาพและคุณธรรม เพื่อปฏิบัติงานและแข่งขันในสภาพแวดล้อมนานาชาติได้ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ที่ตอบสนองสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ  อาทิ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และการภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Management ในระดับปริญญาตรี
>>> www.commarts.chula.ac.th
 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะว่าวารสาร ธรรมศาสตร์ที่น้อง ๆ อาจจะพอผ่านหนูมาบ้างมีปรัชญาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกต่อสาธารณะ รวมทั้ง เป็นผู้นำ รอบรู้ และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่  มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน โดยจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม
>>>www.jc.tu.ac.th

 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจโดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มุ่งสู่สากล บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคม บริหารจัดการภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ค่านิยม : คุณธรรมและจริยธรรม, ความเป็นไทย, ความคิดสร้างสรรค์ และรู้ทันดิจิทัล
>>>  www.cosci.swu.ac.th
 

สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีสาขาเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารเป็น
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับงานในด้านศิลปะแขนงต่างๆในการสื่อสาร หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ วิธีการนำเสนอ
เรียนรู้ในการเป็นผู้ส่งสารคือ การทำสื่อในด้านต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจและทำอย่างไรให้ผู้รับสารเข้าใจ
www.cai.human.ku.ac.th
 
 


คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือ Masscomm ที่น้อง ๆ รู้จัก มี วิสัยทัศน์ คือ ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนำ และมี พันธกิจที่มุ่งผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม สามารถวิจัยเพื่อสังคมสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นสุข ในระดับปริญตรีเปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการสื่อสารมวลชน, หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล นั้นเอง
>>>  www.masscomm.cmu.ac.th
 

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพที่รู้จริงด้านวิชาการ และปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และธำรงไว้ซึ่งความดี มีปณิธานที่จะสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการและทักษะเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน ในการถ่ายทอดและสะท้อนภาพของสังคมโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และธำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมของสังคม อันสอดคล้อง กับปณิธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่ความดี” และบอกได้เลยว่ามีหลากหลายสาขาวิชาให้ได้เลือกเรียนกันอีกด้วย
>>>www.bu.ac.th
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มาดูกันที่มหาวิทยาลัยทางอีสานกันบ้าง หนึ่งในคณะสาขาที่น่าสนใจคือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร ผู้สำเร็จการศึกษาควรมีความรู้ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในประเทศไทยและในประเทศต่าง ๆรวมถึงมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม  และผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกาประชาสัมพันธ์ การสร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นกรรมการตัดสินงานแสดงต่าง ๆ
>>>  www.icweb.kku.ac.th
 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อในอันดับต้น ๆ ของประเทศคือ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลากหลายสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์, สาขาวิชา การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์, สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล, สาขาวิชามัลติมีเดีย, สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม, สาขาวิชาสื่อสารการแสดง, สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล, สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล, และสาขานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 
>>>  www.bu.ac.th
 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา

สุดท้านที่พี่นำมาฝากในวันนี้คือ  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา โดยหลักสูตรด้านการสื่อสารนั้นเปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่  โดยมีปรัชญาหลักสูตรมุ่งสู่การเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อกลางหรือเทคโนโลยีการสื่อสารให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของมนุษย์ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ยังจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งระดับปัจเจก ชุมชนและสังคม  และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ที่มีปรัชญามุ่งสร้างกระบวนการสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อจรรโลงสังคมให้เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนนั้นเอง
>>>  www.bca.up.ac.th
 
เป็นอย่างไรกันบ้างน้อง ๆ กับข้อมูล คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ 9 มหาวิทยาลัย ที่พี่นำมาฝากในวันนี้มีมหาวิทยาลัยให้ถูกใจน้อง ๆ บ้างไหม? และพี่อยากจะบอกน้อง ๆ ว่าความจริงแล้วคณะด้านการสื่อสารยังมีอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตต่าง ๆ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยที่น้องไม่คาดคิดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตร หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ล้วนแล้วแต่มีการสอนด้านศาสตร์แห่งการสื่อสารทั้งนั้น บางมหาวิทยาลัยอาจะเป็นคณะหรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นสาขาที่อยู่ภายใต้การกำกับของคณะอีกที

ดังนั้นหากน้องอยากเรียนรู้ด้านการสื่อสารควรศึกษารายละเอียด มองปรัชญาและพันธกิจของคณะนั้น ๆ เพื่อที่น้องจะได้เรียนรู้ได้ตรงตามกับความมุ่งหวังที่น้อง ๆ ได้ตั้งใจไว้นั้นเอง