สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำ 10 สาขาแปลก ใหม่ น่าสนใจ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน

น้องๆ คนไหนกำลังจะยื่นเลือกเส้นทางเรียนต่อ แต่เอาเข้าจริงก็ไม่รู้จะเลือกคณะสาขาอะไรดีที่ไม่ต้องมีการต่อสู้แข่งขันกับคนอื่นมาก ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนอินดี้ เน้นตามใจ ไม่เน้นกระแส แต่ก็มีงานรองรับในอนาคต มาถูกทางแล้วล่ะ

บทความนี้ พี่ๆ Admission Premium ขอเอาใจน้องๆ คนชิค แนะนำสาขาแปลก ใหม่ น่าสนใจ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน จะมีสาขาไหน ของสถาบันอะไร น่าสนใจบ้าง ตามมาดูกันได้ที่บทความนี้เลยจ้าาา


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
เรียนเกี่ยวกับ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สำหรับการเก็บ รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาวิเคราะห์ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจะได้เรียนการบริหารโครงการเทคโนโลยี การทำเหมืองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารเชิงกลยุทธและสมรรถะของธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ (มศว)
เรียนเกี่ยวกับ : การจัดการคอนเสิร์ตที่ไม่ได้มีแค่แสง สี เสียง แต่ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของโครงสร้างเวที ระยะห่างของเวทีกับผู้ชมและในบางคอนเสิร์ตค่อนข้างซีเรียสกับระดับเสียงตลอดงานจึงเป็นของวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เข้ามาดูแลในส่วนนี้ทั้งหมด

หลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนเกี่ยวกับ : การเป็นผู้นำเทคโนโลยี การเป็นผู้ที่มี Multi-Skill กลุ่ม Start Up นักลงทุน การประกอบอาชีพอิสระ รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​
เรียนเกี่ยวกับ : การจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการสืบค้นหาหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ในองค์กร

คณะทัศนมาตรศาสตร์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยรังสิต 
เรียนเกี่ยวกับ : ทัศนมาตรเป็นสาขาเฉพาะทางด้านสายตา แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รักษาโรคที่เกี่ยวข้องทางกายภาพของตา เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักทัศนมาตรก็สามารถร่วมงานกับจักษุแพทย์ในโรงพยาบาลได้ด้วย

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรียนเกี่ยวกับ : ทักษะความสามารถบูรณการความรู้ด้านเลขานุการ การบริหารจัดการ และความรู้ทางการแพทย์เข้าด้วยกัน โดยมีจุดเด่นในการใช้ภาษาอังกฤษทางการแพทย์โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็น เลขานุการในหน่วยงานทางการแพทย์และผู้บริหารในสำนักงานองค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ประสานงานด้านการแพทย์ พนักงานองค์กรรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการแพทย์ เป็นต้น

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรียนเกี่ยวกับ : การออกแบบและผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเน้นการผลิตผลงานสื่อด้านเสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ และสามารถบูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์และการวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านแพทย์และสาธารณสุขให้สูงขึ้น

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เรียนเกี่ยวกับ : การสื่อสารการกีฬา การบริหารจัดการการกีฬา การสื่อสารมวลชนและนันทนาการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาชีพ โดยจะเน้นเกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน ก็จะมีการปรับไปสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว และยังมีการสื่อสารในเชิงธุรกิจกีฬาเพิ่มเข้ามา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจซาลอน
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรียนเกี่ยวกับ : เน้นสายธุรกิจแฟชั่นทรงผม จะเริ่มตั้งแต่การทำผม การออกแบบทรงผม การเปิดธุรกิจและเทคนิคการบริหารSalon การจัดแฟชั่นโชว์ทรงผม เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นทรงผม โดยเรียนเพียง 1-2 ปี เท่านั้น (เทียบโอน) กับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล Stylist ด้านออกแบบทรงผมระดับโลก

สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม วิทยาลัยดุสิตธานี
เรียนเกี่ยวกับ : ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์ การจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการนิทรรศการ โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีสาขานี้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


เป็นยังไงกันบ้าง กับทั้ง 10 สาขาที่เราได้แนะนำไป มีสาขาไหนที่พอจะถูกตาโดนใจน้องๆ กันบ้าง แต่พี่ๆ AdmisionPremium ก็ขอบอกเลยว่าแต่ละสาขาที่เราคัดมานั้นนอกจากมีทั้งความแปลก ใหม่ น่าสนใจ แล้วยังมีรายละเอียดการเรียน รวมทั้งอนาคตการทำงานที่น่าสนใจและัดีไม่แพ้คณะสาขายอดฮิตอื่นๆ เลยล่ะ