สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย มีที่ไหนบ้าง

บทความนี้ พี่ๆ AdmissionPremium จะขอชวนน้องๆ ที่ชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์และสนใจสายอาชีพที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณ อยากเรียนต่อคณะสาขาที่จะช่วยเสริมความชอบให้เรานำไปต่อยอดเป็นอาชีพที่ใช่ได้ และเราขอแนะนำหลักสูตร "คณิตศาสตร์ประกันภัย" ที่เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ยังไม่แพร่หลายในไทย แต่ก็มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนเพื่อรองรับความต้องการของตลาดงานที่เติบโตขึ้น และนี่คือสถาบันที่มีสอนหลักสูตรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทย


สถาบันที่มีหลักสูตร "คณิตศาสตร์ประกันภัย" 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร สาขาการประกันภัย  


“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” คือหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่ดีที่สุดในยุโรปและอเมริกา เป็นวิชาชีพที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง มีความก้าวหน้าชัดเจน เป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นอาชีพระดับหัวกะทิที่มีสถานะสูงในสายงานทางการเงิน สามารถเข้าทำงานได้ในบริษัทประกันภัย, สถาบันการเงิน, ธนาคารพาณิชย์, กองทุนประกันสังคม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ด้านงานบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์/บริษัทประกันภัย

โดยอาชีพนี้มีหน้าที่หลักๆ ก็คือการคิด insurance product ใหม่ๆ คิดเบี้ยประกัน (pricing) เงินสำรองของบริษัท คิดเงินบำนาญ(retirement) หรือจัดการความเสี่ยงต่างๆ (risk management) และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิตามมาตรฐานสากลสามารถทำงานได้ทั่วโลก โดยจะต้องผ่านการสอบจากสมาคมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยชั้นนำ ตามสายงานประกันภัยที่ตนเองสนใจหรือประกอบอาชีพในด้านนั้น เช่น ด้านประกันวินาศภัย หรือ ด้านประกันชีวิต ซึ่งการสอบนี้สามารถทำควบคู่ระหว่างที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือทำงานอยู่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม รีวิวเส้นทางสู่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย