สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากเป็น นักโภชนาการ ต้องเรียนอะไร

นักโภชนาการ (Nutritionist) คือใคร มีหน้าที่อะไร?

นักโภชนาการ (Nutritionist) อาชีพที่มีส่วนสำคัญในเทรนด์รักสุขภาพที่ทุกคนหันมากินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพมากขึ้น เทรนด์อาหารคลีนที่กำลังมาแรง นักโภชนาการก็มีหน้าที่คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารตามหลักโภชนาการจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น เป็นอาชีพที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผน ให้คำปรึกษา และเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ป่วย

นอกจากนั้น นักโภชนาการยังทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดลองตำรับอาหารใหม่ รวมทั้งพัฒนาสูตรอาหารตามหลักวิชาการและโภชนาการ กำหนดรายการอาหาร คำนวณคุณค่าของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บริโภค ควบคุมและให้คำแนะนำการประกอบอาหารเฉพาะโรค การถนอมอาหารหรือ แปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการแก่สาธารณชน 


โอกาสและการทำงาน
การทำงานในส่วนรัฐบาล เช่น เคหกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและความสามารถในการทำงาน
การทำงานในภาคเอกชน อาจมีชื่อเรียกตำแหน่งหรือสายงานแตกต่างกันไปตามหน้าที่และความเชี่ยวชาญ ในส่วนเอกชนอาจได้รับโบนัสและสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามผลประกอบการของบริษัท โดยรวมสามารถทำงานในโรงพยาบาล โรงแรม สถานประกอบกิจการอาหารสำเร็จรูป สถานประกอบการทางด้านอาหารเสริม ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรชุมชนทุกจังหวัด โรงงานผลิตน้ำผลไม้และเครื่องดื่ม บริษัทยาและเคมีภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เป็นต้น

นักโภชนาการ หรือ โภชนากร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน เช่น นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเทคโนโลยีอาหาร (Food Technologist) นักวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีวะ และนักวิชาการเกษตร
โภชนากร จะทำงานในห้องเรียน ห้องเตรียมอาหาร ห้องปฏิบัติการทดลอง หรือมีการออกแนะนำให้คำปรึกษานอกพื้นที่ในชุมชน อำเภอ และต่างจังหวัด หรือในห้องทดลองในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีการอาหาร การใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ตรวจวัดค่าอาหารและการบันทึก


อยากเป็น นักโภชนาการ ต้องเรียนอะไร
ตัวอย่างคณะ/สาขาที่เกี่ยวข้อง 
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์-การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด
* แต่ละสถาบันอาจใช้ชื่อสาขาไม่เหมือนกัน หรือสาขาด้านโภชนาการอาจสังกัดย่อยในคณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่สนใจสาขานี้อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้ง

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านโภชนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ