สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิศวะ AI มีที่ไหนบ้าง หลักสูตร ai ในประเทศไทย

สาขา AI เรียนอะไร 

สาขา AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence เป็นสาขาที่มีจุดหมายในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันให้ถึงขั้นทำงานได้อย่างมนุษย์หรือเลียนแบบมนุษย์ได้ สามารถแก้ไขปัญหายากๆ ที่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้

โดยมีขอบเขตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องศึกษาในสาขา AI ได้แก่ Machine Learning, Logical Reasoning, Natural Language Processing, Machine Translation, Computer Game, Expert System, Planning, Intelligent Control, Robotic, Computer Vision, Knowledge Representation, Semantic Web, Big Data Analysis เป็นต้น

วิศวะ AI คือ 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คือสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในอนาคต งานหลายอย่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟแวร์สำหรับ AI และ Robot 

วิศวะ AI มีสอนที่ไหนบ้าง

หลักสูตรเปิดสอนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (วิศวะ AI : Robotics and Artificial Intelligence Engineering) ในประเทศไทยมีสถาบันไหนบ้าง แน่นอนว่าพี่ๆ AdmissionPremium ไปรวบรวมข้อมูลมาฝากน้องๆ เรียบร้อยแล้ว ใครสนใจและมีใจอยากเรียนต่อปริญญาตรีในสายนี้ ตามพี่ๆ มาดูกันได้เลย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ >> ieng.kmitl.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ >> www.eng.chula.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ >> engineer.wu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ >> engineer.utcc.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ >> www.bu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ >> scia.chanthaburi.buu.ac.th/course_ai.php

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ >> www.informatics.buu.ac.th