สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา2564สถาบันการบินพลเรือน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2564 
              


กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร  4 ม.ค.- 14 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้  22 มี.ค. 64
สอบวัดความรู้  3 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 19 เม.ย. 64
สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 17 พ.ค. 64
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 มิ.ย. 64
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 5 มิ.ย. 64
วันเปิดภาคการศึกษา  7  มิ.ย. 64
(หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเปิดเรียน  12 มิ.ย. 64)

รายละเอียดการรับสมัครหรือประกาศต่าง ๆ ได้ที่ http://www.catc.or.th
 
จำนวนรับเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2564 รับเข้าศึกษา จำนวน 25 คน  
 
เอกสารการสมัคร
- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ให้ติดในใบสมัคร จำนวน 1 รูป)  (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการนี้)
- สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองจากสภาสถาบันฯ จำนวน 2 ชุด
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม คำสั่งแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
- กรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด จำนวน 1 ฉบับ 
- กรณีกำลังจะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีใบรับรองคะแนนรายวิชาที่ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนทำการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
 
วิธีการสมัคร
1) สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัคร จำนวน 600 บาท  ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น 6 สถาบันการบินพลเรือน  
2) สมัครทางไปรษณีย์  ส่งเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครและ ค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ จำนวน 650 บาท ได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ทั้งนี้ หากผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม สถาบันการบินพลเรือน จะไม่คืนค่าสมัครและค่าจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแต่อย่างใด 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
ประมาณการตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 309,800.-บาท (รวมค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าควบคุมมาตรฐานการศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ  สำหรับค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ)  
 
การจัดการศึกษา
- จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 
- เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา (ระบบไตรภาค)
 
** หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น 6  สถาบันการบินพลเรือน 

โทร.02-272-6101  02-272-5741-4 ต่อ 8561  

ดร.ธัญญรัตน์  คำเพราะ  ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
      E-mail: thanyarat_b@hotmail.com 

นางสุมีนา บุญส่ง  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
      E-mail: Sumeena.ped@gmail.com 

นายลักษณ์  สังเกตุใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2
      E-mail: lsangketjai@gmail.com