สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์หอการค้าไทย แจกทุนเรียนฟรี 4 ปี

UploadImage

ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
   (5 ภาคเรียน เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)
 
 รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย)
    ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ iHybrid 1 ชุด
 
 ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ    200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคเรียนละ    1,200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า)    500 บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า)
    (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)    500 บาท
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ    600 บาท
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ    1,200 บาท
 
 ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา
เงินประกันการรับทุนการศึกษา 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายหลังจากนักศึกษาเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559


ทุน UTCC GOLD หรือทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง
 
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
 
เงื่อนไขของทุนเป็นไปตามที่คณะกำหนด