สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหิดลอินเตอร์จับมือเมเจอร์ ส่งเด็กเข้าฝึกสหกิจศึกษา

UploadImage

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีพร้อมผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (สำนักงานใหญ่) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้บรรยากาศการปฏิบัติงานจริง โดยการความคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดจะส่งผลให้นักศึกษาที่จบมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นต่อไปในอนาคต