สอบเข้ามหาวิทยาลัย

21 คณะ/สาขา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพคณะสาขาที่เรากำลังจะเลือกนั้น มีสาขาไหนบ้างที่ หลังเรียนจบต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ จากสภาวิชาชีพก่อนถึงจะสามารถทำงานได้? ใครที่ยังไม่รู้ก็อย่าเพิ่งตกใจไป บทความนี้เราได้รวบรวมคณะและสาขาวิชาเหล่านั้นมาไว้ให้น้องๆ แล้ว จะมีสาขาไหนนบ้าง ตามมาดูกันเลย

 

1. คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปีต้องสอบ แต่เป็นหลักสูตร 5 ปีไม่ต้องสอบ)

 

2. คณะนิติศาสตร์

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือ ตั๋วทนาย (ต้องสอบใบนี้ให้ผ่านก่อนถึงจะสามารถทำการว่าความได้) ส่วนเนติบัณฑิต (เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา คือการสอบอัยการ-ผู้พิพากษาจะมีข้อกำหนดไว้ว่า หนึ่งในคุณสมบัติที่จะสอบได้ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งการสอบเนติบัณฑิตไม่ต้องมีตั๋วทนายก็ได้)

 

 ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย เช่น นิติกร ทำร่างหนังสือสัญญาต่างๆ ไม่ต้องสอบใบอนุญาตฯ ก็ได้ ซึ่งงานทางด้านกฎหมายก็มีทั้งงานราชการและเอกชน ส่วนใหญ่จะต้องสอบวัดความรู้ก่อนทำงานด้วย เพราะกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

 

3. สาขาการบัญชี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี (ถ้าหากเราต้องการเป็น “ผู้ตรวจสอบบัญชี” จะต้องทำการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเสียก่อน ถึงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้)

 

4. คณะพยาบาลศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

5. คณะแพทยศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

6. คณะทันตแพทยศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

8. คณะเภสัชศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต


 

9. คณะการแพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย

 

10. สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

11. คณะเทคนิคการแพทย์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์

 

12. สาขารังสีเทคนิค

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับรังสีเทคนิค)

 

13. คณะกายภาพบำบัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สอบได้เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา สาขากายภาพบำบัด

 

14. สาขากิจกรรมบำบัด

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับกิจกรรมบำบัด)

 

15. สาขาจิตวิทยาคลินิก

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับจิตวิทยาคลินิก)

 

16. สาขาการแพทย์แผนจีน

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับการแพทย์แผนจีน)

 

17. สาขาทัศนมาตรศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (สำหรับทัศนมาตรศาสตร์)

 

18. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร, เครื่องกล, เคมี, สิ่งแวดล้อม, อุตสาหการ, วิศวกรรมเหมืองแร่)

 

19. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (สถาปัตยกรรมหลัก, ภูมิสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)

 

20. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (สาขานิวเคลียร์, สาขาการผลิต ควบคุม และจัดการสารเคมีอันตราย, สาขาการเพาะเลี้ยงและใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค, สาขาการวิเคราะผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ)

 

21. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ถ้าจบจากคณะหรือสาขาอื่นมานั้น จะต้องผ่านการอบรมก่อน)


https://www.admissionpremium.com/content/4788

https://campus.campus-star.com/education/135304.html