สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากติด TCAS รอบ Portfolio ห้ามพลาดค่าย สอวน.ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ สอวน. ประกอบไปด้วย ศูนย์ สอวน. ภูมิภาค และศูนย์ สอวน. กทม. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมอบรม ค่าย 1 และค่าย 2 ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

 

ศูนย์ สอวน. 5 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์) ประกอบด้วย

 
 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบไปด้วย 4 วิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์

 • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ *(แต่ละปีจะสลับวิชารับสมัครกับ มจพ.)

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ *(แต่ละปีจะสลับวิชารับสมัครกับ ม.เกษตรศาสตร์)

 • ศูนย์ สอวน. ศิลปากร ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. วลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบไปด้วย 2 วิชา คือ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา

 • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประกอบไปด้วย 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร ประกอบไปด้วย 3 วิชา คือ วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์

 • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกอบไปด้วย 5 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ 

 • ศูนย์ สอวน. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์ 

 • ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์ – โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์ 

 • ศูนย์ สอวน. มศว – โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นศูนย์ฯ วิชาคณิตศาสตร์ 

 • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นศูนย์ฯ วิชาฟิสิกส์

 • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นศูนย์ฯ วิชาเคมี

 • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นศูนย์ฯ วิชาชีววิทยา

 • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นศูนย์ฯ วิชาคอมพิวเตอร์ 

 

พื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ สอวน. 5 วิชา (คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์)Download

 

เส้นทางค่าย สอวน.

การรับสมัคร  :  เปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสอบคัดเลือก :  เดือนสิงหาคมของทุกปี

ประกาศผล  :  ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

ค่าย 1  :นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม

ค่าย 2  :นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม

 

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ซึ่งระยะเวลาการแข่งขันแต่ละวิชาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ ใช้ผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป สำหรับ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

 

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรง

มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ

 

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

ที่

ศูนย์ สอวน.

วันที่รับสมัคร

เว็บไซต์รับสมัคร

1

ม.เชียงใหม่

21 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2564

http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index

2

ม.นเรศวร

1-31 กรกฎาคม 2564

 

3

ม.ขอนแก่น

1-15 กรกฎาคม 2564

 

4

ม.อุบลราชธานี

15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564

http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/registra/

5

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

1-31 กรกฎาคม 2564

 

6

ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

1-31 กรกฎาคม 2564

 

7

ม.วลัยลักษณ์

12-31 กรกฎาคม 2564

 

8

ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

1-31 กรกฎาคม 2564

 

9

ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

1-30 มิถุนายน 2564

http://posn.sat.psu.ac.th/

10

ม.ทักษิณ

1-30 มิถุนายน 2564

http://posn.sat.psu.ac.th

11

ม.บูรพา

15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564

http://science.buu.ac.th/posn/pages/index.php

12

ม.ศิลปากร

1-31 กรกฎาคม 2564

 

13

ม.เกษตรศาสตร์

15 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/posn2564/

14

มจพ.

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

 

15

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

1 – 31 กรกฎาคม 2564

 

16

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

 

17

ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

www.bkkposn.com

18

ร.ร.เทพศิรินทร์

 

19

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

 
       

หมายเหตุ  สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

 

ข้อมูลจาก : www.posn.or.th