สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากสอบติดคณะไหน ต้องสอบอะไรบ้างคณะสายวิทย์

กลุ่ม กสพท (คณะแพทยศาสตร์ / สัตวศาสตร์ / เภสัชศาสตร์  / ทันตแพทยศาสตร์)

วิชาเฉพาะ : วิชาเฉพาะแพทย์
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / สังคม / คณิตศาสตร์ 1 / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์ / เคมี  /ชีววิทยา
 

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเทคนิคการแพทย์ , สหเวชศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์) 

วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT  / PAT2 
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / สังคม / คณิตศาสตร์ 1 / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์ / เคมี  /ชีววิทยา


 

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์

วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT  / PAT1 / PAT2 
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / สังคม / คณิตศาสตร์ 1 / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์ / เคมี  /ชีววิทยา
 

กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT / PAT1 / PAT2 / PAT3
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / สังคม / คณิตศาสตร์ 1 / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์ / เคมี  /ชีววิทยา

 

คณะสายศิลป์


กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

​วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT , PAT4  (บางมหาวิทยาลัยใช้ PAT1 , PAT2)
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / สังคม / คณิตศาสตร์ 1 / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์ / เคมี  /ชีววิทยา
 

กลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ , วิจิตรศิลป์

วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT , PAT6
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคม / คณิตศาสตร์ 2 / วิทยาศาสตร์ 
 

กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ , ศิลปศาสตร์  , อักษรศาสตร์

​วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT (บางมหาวิทยาลัยใช้ PAT1 , PAT7)
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคม / วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 แล้วแต่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มคณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ 

​วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT , PAT5 , PAT7
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคม  / วิทยาศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา / คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 แล้วแต่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มคณะจิตวิทยา

วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT (บางมหาวิทยาลัยใช้ PAT1 , PAT7)
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / สังคม / คณิตศาสตร์ 1 / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์ / เคมี  /ชีววิทยา
 

กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ , บัญชี , เศรษฐศาสตร์

วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT , PAT1
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคม  / วิทยาศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา / คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 แล้วแต่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มคณะวารสารศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน 

​วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT (บางมหาวิทยาลัยใช้ PAT1 , PAT7)
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคม  / วิทยาศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา / คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 แล้วแต่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มคณะรัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์

​วิชา GAT/PATที่ต้องสอบ : GAT (บางมหาวิทยาลัยใช้ PAT1 , PAT7)
วิชาสามัญที่ต้องสอบ : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคม  / วิทยาศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา / คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 แล้วแต่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย