สอบเข้ามหาวิทยาลัย

8 สิ่งที่ต้องรู้เตรียมยื่น TCAS รอบ Portfolio


1. รูปแบบของโครงการ

โครงการเรียนดี

เป็นโครงการที่เน้นพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ/หรือเกรดเฉลี่ยรายวิชา (GPA) และ/หรือผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม + อื่นๆตามที่กำหนดเป็นหลัก ถือว่าเป็นประเภทโครงการที่น้องๆในกลุ่มที่มีระดับผลงานปานกลาง (มีผลงาน/รางวัลอยู่บ้าง) และตั้งใจเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างดี สามารถยื่นได้และมีโอกาสลุ้นมากอยู่พอสมควร เปิดรับในเกือบทุกคณะ/สถาบันในรอบพอร์ตฟอลิโอ ชื่อของโครงการที่ใช้รับสมัครอาจมีชื่อคล้ายๆกัน 
เช่น
- โครงการรับนักเรียนเรียนดี
- โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- โครงการเด็กดี
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

โครงการเน้นการแข่งขัน ใบประกาศ 

เป็นโครงการที่เน้นคัดเลือกจาก รางวัล การแข่งขันในระดับต่างๆ และใบประกาศ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เป็นสายล่ารางวัล ในบางโครงการจะมีเกณฑ์กำหนดคะแนนออกมาชัดเจน ว่าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโรงเรียนจะได้คะแนนเท่าไหร่ 
เช่น 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ

โครงการความสามารถพิเศษ ความสนใจเฉพาะด้าน 

เป็นโครงการที่เน้นให้น้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษ หรือความสนใจเฉพาะด้าน และเคยได้รับรางวัลมาบ้าง สามารถสมัครได้ เหมาะกับคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อจะเข้าเรียนในคณะ สาขาเฉพาะทาง
เช่น
- ความสามารถด้านสภาปัตยกรรม
- ความสามารถด้านการออกแบบ
- ความสามารถด้านการแสดง
- ความสามารถด้านกีฬา

 

2. ควรทำ Port กี่หน้า

ก่อนจะไปดูว่า Port ของเราควรมีกี่หน้า ให้น้องๆ ดูในระเบียบการสาขาที่จะสมัครก่อน ว่ากำหนดให้น้องๆ ทำ Port ออกมาแบบไหน ที่แน่ๆ สิ่งที่ต้องเตรียมไว้คือ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ผลงาน รางวัลต่างๆ 

Port ที่กำหนดให้ทำ 10 หน้า

- 10 หน้าไม่กำหนดความคิดสร้างสรรค ไม่กำหนดแบบฟอร์ม
- 10 หน้ากำหนดไว้แล้วว่าแต่ละหน้าต้องมีอะไรบ้าง มีแบบฟอร์ม ให้ทำตาม
- กำหนดให้มีสำเนาใบประกาศ 10 หน้า + ประวัติตามแบบฟอร์ม

Port ที่ไม่กำหนดจำนวนหน้า

อาจมีการกำหนดเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบสมัคร ที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย , ใบ ปพ. 1 , ผลงาน
 

3. กำหนดคุณสมบัติพิเศษ ผลงานที่ต้องมี

ชนะการแข่งขัน รางวัล ใบประกาศ

การแข่งขัน รางวัล และใบประกาศในระดับต่างๆ ให้คะแนนที่มากน้อยแตกต่างกันไป เช่น TCAS รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้คะแนน ประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรม ทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ
- ระดับนานาชาติ 26 - 30 คะแนน จ านวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับชาติ 21 - 25 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับจังหวัด 16 - 20 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)
- ระดับโรงเรียน 10 - 15 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

เกรด

- มักถูกกำหนดไว้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะสมัครรอบนี้ จะมากน้อย ก็แตกต่างกันไป แล้วแต่ความต้องการของสาขา
- เกรดดีๆ เป็นใบเบิกทางในรอบ Portfolio 
- บางสาขา กำหนดเกรด รายวิชา
- บางสาขา กำหนดเกรดรวม

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

บางสาขา มหาวิทยาลัยจะกำหนดว่าต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำเท่าไหร่ด้วย เช่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรม และการบำเพ็นประโยชน์เป็นตัวเสริม ส่วนนี้จะทำให้กรรมการรู้ว่า เราไม่ได้เก่งแค่เรื่องเรียน แต่เรายังสามารถทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยได้ และสนใจเรื่องของส่วนรวม การอยู่ร่วมกันในสังคม และเรื่องที่เป็นสาธารณะประโยชน์


4. ต้องเล่าเรื่องให้เป็น

- เล่าเรื่องตัวเองผ่าน Portfolio ใช้พื้นที่ใน prot ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้กรรมการสามารถรู้จักตัวตนของเรา รู้เรื่องที่เราสนใจ และรู้ว่าเราสามารถเข้าไปเรียนในสาขานั้นได้จริงๆ 

- ในบางสาขาจะมีการกำหนดให้เขียนเรียงความด้วย โดยจะกำหนดหัวข้อมาให้ เช่น แรงบันดาลใจ ที่ทำให้เลือกสาขานี้ , ความฝันหลังเรียนสาขานี้จบ เป็นต้น  ฉะนั้นทักษะการเล่า ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญของน้องๆ ที่อยากสอบติด TCAS รอบที่ 1 Portfolio
 


5. ให้ทำชิ้นงานส่ง 

เพื่อพิจารณา ในบางสาขาต้องการความมั่นใจว่าน้องๆ ที่สมัครเข้ามามีการเตรียมตัวมาอย่างดี มีความพร้อม และสามารถเข้าเรียนในสาขานั้นได้จริง สาขาจะขอให้น้องๆ ทำโจย์บางอย่างให้ เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถ เช่น สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ผู้สมัครออกแบบตกแต่งภายใน “บ้านในฝัน” ลงบนกระดาษขนาด A3 จำนวน 5 ชิ้นงาน ประกอบด้วย
1. ห้องรับแขก
2. ห้องครัว หรือห้องเตรียมอาหาร (Pantry) หรือห้องรับประทานอาหาร
3. ห้องนอน
4. ห้องนั่งเล่น
5. ห้องน้ำ
โดยทั้ง 5 ชิ้นงานประกอบด้วยผลงานเขียนมือ ดังนี้ แปลนแสดงการจัดวางเครื่องเรือน, รูปทัศนียภาพลงสี และระบุการใช้วัสดุ
 

6. เครื่องมือดี Port ก็ออกมาดี

- เครื่องมีที่ดีจะทำให้ Port ของน้องๆ ออกมาสมบูรณ์ มีความโดดเด่น
- บางสาขาให้ทำมือ (DIY) หรือเขียนเอง
- ให้เลือกเครื่องมือที่ตัวเองถนัดที่สุด เช่น โปรแกรมสำหรับออกแบบ กราฟฟิก PS , AI , Word
- หรือให้ง่ายกว่านั้นก็มีโปรแกรมทำ Portfolio โดยเฉพาะ อย่างเว็บไซต์ TCASPortfolio.com 
✅ ทำพอร์ตง่ายๆด้วยตัวเอง 
✅ มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย
✅  ลดราคาพิเศษ ! เพียงตีมละ 90 บาท (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) จากราคาเต็ม ตีมละ 250 บาท
✅  หรือสนใจสมัครราคาเหมา !
แพคที่ 1 ซื้อ 5 ตีม ลดเหลือ 350 บาท (จาก 450 บาท)
แพคที่ 2 Unlimited Theme ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด 399 บาท (1 ปีเต็ม)
 

7. ยื่นสาขาใหม่ ต้องปรับ Port ใหม่

- ส่วนนี้ต้องขอเน้นหน่อยนะครับน้องๆ หลายคนทำ Port แค่แบบเดียว และส่งทุกสาขาเลย 
- เสียเงินฟรี 
- เพราะถ้าดูตั้งแต่ข้อแรกมา น้องๆ จะรู้แล้วว่า แต่สาขา มหาวิทยาลัยมีความต้องการไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น Portfolio เล่มเดี๋ยวส่งทุกที่ ไม่ทำให้น้องๆ สอบติดแน่นอน
- การจะยื่นสาขาใหม่น้องๆ อาจมีบางส่วนที่คงไว้ได้ อันนั้นถือเป็นโบนัสแต่ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ตรงต้องปรับ Port ใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสาขา เพราะอย่าลืมว่าการสมัครรอบนี้ ทุกๆ ส่วนของ Port มีคะแนนอยู่ทั้งหมดเลย 
 

                                                                                                            

8. สอบสัมภาษณ์ สำคัญไม่แพ้ Portfolio

รอบนี้ Port สำคัญก็จริง แต่ส่วนที่เราจะละเลยไม่ได้คือการสอบสัมภาษณ์ บางที่ผ่านการยื่น Port เพื่อคัดเลือกน้องๆ บางส่วนแล้ว ยังมีการให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์เข้ามาเป็นตัวตัดสินสุดท้ายด้วน

สิ่งสำคัญ

- บุคลิกภาพ
- ความรู้ทั่วไป
- ทัศนคติต่อสาขา ความรู้เกี่ยวกับสาขา
- ไหวพริบ ในการตอบคำถาม