สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนมนุษยศาสตร์ อย่างไรจะไปรุ่ง 2021

เรียนมนุษยศาสตร์ อย่างไรจะไปรุ่ง 2021

1. มนุษยศาสตร์ + E-commerce, Digital marketing, Digital content เช่น เก่งภาษา + ธุรกิจทำงานหรือทำธุรกิจกับบริษัทระดับโลกได้

2. มนุษยศาสตร์ + Data analyst, Software & Technology เช่น เก่งอังกฤษ + ไอทีเพื่อทำงานกับบริษัทอินเตอร์ด้านไอที

3. มนุษยศาสตร์ + Health-care medical support เช่น เก่งภาษา + ความรู้ด้านการแพทย์ ทำงานด้านการสื่อสารบริการชาวต่างชาติ ในโรงพยาบาล

4. มนุษยศาสตร์ + Logistics Supply chain เช่น เก่งภาษาจีน + ชิปปิ้งเพื่อทำธุรกิจกับตลาดจีนได้

5. มนุษยศาสตร์ + Finance & Insurance เช่น เก่งภาษา + การเงิน ลงทุนเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับนักธุรกิจต่างชาติ

"คณะมนุษย์" ด้านไหน? น้องสนใจเรียนมากที่สุด


AdmissionPremium ได้ทำการสำรวจความสนใจของผู้ใช้ Social Media ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กรุ่นใหม่ ต่อประเด็นที่ว่า "คณะมนุษย์ ด้านไหนที่น้องสนใจเรียนมากที่สุด" ได้ผลสรุปออกมาดังนี้จากการสำรวจผู้ใช้ Facebook 774 แอคเคาท์ น้องๆสนใจคณะมนุษย์ด้านภาษามากที่สุด 448 แอคเคาท์ คbดเป็นร้อยละ 57.9 ลองลงมาเป็นด้านจิตวิทยา 229 แอคเคาท์ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ตามด้วยด้านท่องเที่ยว 59 แอคเคาท์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 และด้านปรัชญา 38 แอคเคาท์ คิดเป็น 4.9
ในที่นี้มีผู้ใช้ Facebook 993 แอคเคาท์ มาร่วมทำแแบสอบถามว่า "น้องสนใจเรียนภาษาไหนมากที่สุดในคณะมนุษย์" ปรากฏว่า น้องๆสนใจภาษาอังกฤษมากที่สุด 458 แอคเคาท์ คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาเป็น ภาษาจีน 258 แอคเคาท์ คิดเป็นร้อยละ 26.0 ต่อมาเป็นภาษาเกาหลี 146 แอคเคาท์ คิดเป็นร้อยละ 14.7 และภาษาญี่ปุ่น 131 แอคเคาท์ คิดเป็นร้อยละ 13.2

ด้านผู้ใช้ Twitter 318 แอคเคาท์ โหวตให้ด้านภาษามากที่สุดเช่นกัน โดยโหวตให้ด้านภาษาร้อยละ 50.6 ด้านจิตวิทยาร้อยละ 33.6 ด้านปรัชญาร้อยละ 8.2 ด้านท่องเที่ยวร้อยละ 7.5 โดยที่น้องผู้ใช้ Twitter 401 แอคเคาท์ โวตให้ภาษาอังกฤษร้อยละ 38.2 เป็นภาษาที่น้องๆสนใจมากที่สุด ตามด้วย ภาษาเกาหลีร้อยละ 28.7 ภาษาจีนร้อยละ 20.7 และภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 12.5

จากการสำรวจนี้เราสรุปได้ว่า เด็กรุ่นใหม่ทั้งที่ใช้ Facebbok และ Twitter เห็นตรงกันว่าคณะมนุษย์ด้านภาษาน่าสนใจเรียนมากที่สุด ตามด้วยด้านจิตวิทยา ในขณะที่ในอันดับที่ 3 และ 4 นั้นเห็นไม่ตรงกัน ผู้ใช้ Facekook เห็นว่าด้านท่องเที่ยวน่าเรียนกว่าปรัชญา แต่ ผู้ใช้ Twitter เห็นว่าด้านปรัชญา น่าเรียนกว่าด้านท่องเที่ยว ในขณะที่ภาษาในคณะมนุษย์ที่น้องสนใจเรียนผู้ใช้ Facebook และ Twitter เห็นตรงกันว่า ภาษาอังกฤษน่าเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง แต่ในอันดับอื่นผู้ใช้ Facebook เห็นว่า ภาษาจีนน่าเรียนเป็นอันดับ 2 ตามด้วยภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่นตามลำดับ ผู้ใช้ Twitter เห็นว่าภาษาเกลาหลีน่าเรียนเป็นอันดับ 2 ตามด้วยภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นตามลำดับ