สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"คณะสถาปัตย์" ด้านไหน? น้องสนใจเรียนมากที่สุดAdmissionPremium ได้ทำการสำรวจความสนใจของผู้ใช้ Social Media ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กรุ่นใหม่ ต่อประเด็นที่ว่า "สถาปัตยฯ ด้านไหนที่น้องสนใจเรียนมากที่สุด" 

 

 

จากการสำรวจผู้ใช้ Facebook 121 แอคเคาท์ และ Twitter 106 แอคเคาท์ รวมเป็น 227 แอคเคาท์ ผลปรากฏว่าสาขาที่น้องๆ สนใจเป็นดังนี้


อันดับ

สาขา

คะแนนโหวตที่ได้รับ

คิดเป็นร้อยละ

1

สถาปัตยกรรมภายใน

129

56.8

2

สถาปัตยกรรมหลัก

56

24.7

3

สถาปัตยกรรมผังเมือง

29

12.8

4

ภูมิสถาปัตย์

13

5.7