สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความแตกต่าง หลักสูตรนานาชาติ VS หลักสูตรไทย 
  หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรไทย
การรับสมัคร ส่วนใหญ่รับสมัครใน TCAS
 • รอบที่ 1 Portfolio
 • รอบที่ 2 โควตา
และมหาวิทยาลัยรับสมัครเอง
TCAS ทุกรอบ
คะแนนที่ใช้ เน้นใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น
 • BMAT
 • TOEFL
 • IELTS
 • SAT
 • CU-TEP
 • TU-GET
 •  
ใช้คะแนน
 • GPAX
 • GAT/PAT
 • วิชาสามัญ
 • วิชาเฉพาะ
เหมาะกับใคร
 • น้องๆ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ
 • น้องๆ ที่จบหลักสูตรนานาชาติ หรือจบจากต่างประเทศ
น้องๆ นักเรียนทั่วไป
การเรียน การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หรือมีภาษาอื่นเข้ามาด้วยขึ้นอยู่คณะ/สาขาวิชาที่น้อง ๆ เลือกเรียน และนอกจากนี้ในบางคณะ/สาขาวิชาน้อง ๆ อาจจะได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอีกด้วย หลักสูตรการเรียนปกติ ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน มีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนเล็กน้อย เช่น เรียนนิเทศศาสตร์ มีเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน เป็นต้น
เพื่อน และอาจารย์ มีทั้งเพื่อน และอาจารย์คนไทย และจากต่างประเทศ เพื่อน และอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนไทย
โอกาสงาน
 • มีความได้เปรียบด้านภาษา
 • สามารถทำงานได้ทั่วโลก
ส่วนใหญ่เลือกทำงานในประเทศ