สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุป TCAS66 เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง


วันนี้พี่รวบรวมการเปลี่ยนของน้อง  TCAS66 มาให้น้อง ๆ DEK66 ได้ศึกษาและได้เตรียมตัวให้ทันการณ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างมาดูกัน


ปรับรายวิชาสอบ TCAS66
ให้  TCAS66 ไม่ให้ซ้ําซ้อนและเนื้อหาการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ A-Level ไม่เกินหลักสูตรTGAT/TPAT
วัดความถนัด จํานวน 6 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 6 วิชาA-Level
วัดความรู้เชิงวิชาการ จํานวน 15 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชาการสอบแยก 2 ช่วง 
เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบในช่วงเดียวกัน 
- การสอบวัดความถนัด ( TGAT/TPAT ) ในเดือนธันวาคม 2565 
- การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ ( A-Level ) ในเดือนมีนาคม 2566การสอบวัดความถนัด TGAT/TPAT
สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT ( โรงเรียนเป็นสนามสอบ ) หรือด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ – CBT ( มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ ) ได้ตามความสมัครใจค่าสมัครสอบ TGAT/TPAT
ค่าสมัครสอบเท่ากัน วิชาละ 140 บาท แต่ CBT ประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ A-Level
เป็นการสอบด้วยกระดาษ – PBT เท่านั้นค่าสมัครสอบ A-Level
ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาทคะแนนสอบวัดความถนัดใช้ในรอบ Portfolio
คะแนนสอบวัดความถนัด ( TGAT/TPAT ) สามารถใช้ในการคัดเลือกรอบ Portfolio ได้
- วิชา TGAT และ TPAT2 มี 3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้
- วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา สอบคนละเวลา