สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็คเลย !! คณะไหน ใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่


วันนี้พี่รวบรวมมาฝากน้อง ๆ คณะที่อยากเข้า มีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ จะได้ตั้งใจทำเกรด ก่อนจะสายเกินไป


คณะแพทยศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 3.25-3.50 +คณะทันตแพทยศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 3.25-3.50 +คณะพยาบาลศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 2.75-3.00 +คณะเภสัชศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 3.25-3.50 +คณะสหเวชศาสต์ เทคนิคการแพทย์
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 2.75-3.00 +คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 3.00-3.25 +คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 3.00 +คณะนิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 3.00 +คณะวิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 2.75-3.00 +คณะเกษตรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 2.50-2.75 +คณะจิตวิทยา
เกรดเฉลี่ย 2.00
เกรดเฉลี่ยที่น้องต้องได้ 3.00-3.25 +คณะศิลปกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 2.75-.300 +คณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 2.75-3.00 +คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 2.75-3.00 +คณะบัญชี บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 2.75-3.00 +คณะเศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 2.50-2.78 +คณะการท่องเที่ยว การโรงแรม
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 2.50-2.75 +คณะธุรกิจการบิน
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 2.50-2.75 +คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00
เกรดเฉลี่ยที่ควรมี 3.00 +