สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​สิ่งที่ต้องทำ หลังสมัครกสพท66


หลังจากที่กสพท.ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 วันนี้พี่รวมมาให้แล้วว่าน้อง ๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไรต่อไป

วันที่ 23 กันยายน 2565 
ชำระเงินค่าสมัครได้ถึง วันที่ 23 กันยายน 2565 ก่อน 23.00 น.

ก่อนเวลา 16.00 น.ของวันที่ 30 กันยายน 2565
- ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น.ของวันที่ 30 กันยายน 2565 *** หากพ้นกำหนดดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 3 ตุลาคม จนถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
- ผู้สมัครยื่นคำร้องอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ TPAT 1 ( วิชาเฉพาะ กสพท ) โดย กสพท ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์เฉพาะกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท

วันที 1-17 ธันวาคม 2565
- พิมพ์บัตรสอบได้ที่ >>https://www9.si.mahidol.ac.th/

วันเที่ 17 ธันวาคม 2565
- สอบ TPAT 1 ด้วยกระดาษ ( PBT ) จัดสอบโดย กสพท

ประมาณวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
- กสพท ประกาศคะแนนสอบ TPAT 1 ( วิชาเฉพาะ กสพท )

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 
- ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงเวลา 12.00 น.ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ( ติดตามประกาศของ ทปอ )
- สมัครสอบ A-Level ( 9 วิชาสามัญ ) และชาระเงินค่าสมัครสอบ A-Level ( 9 วิชาสามัญ ) จัดสอบโดย ทปอ. ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 ( ติดตามประกาศของ ทปอ. )
สมัครและชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ TCAS66 ตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก กำหนดไม่เกิน 10 สาขาวิชา ( ศึกษาข้อมูลสาขาวิชาของ กสพท ที่จะเลือกได้ ในข้อ 3 ของประกาศฉบับนี้ )

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ( ติดตามประกาศของ ทปอ. )
- ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ( ติดตามประกาศของ ทปอ. )
- ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 66

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ( ติดตามประกาศของ ทปอ. )
- ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566
- สถาบันสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในรอบที่ 3 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องดำเนินการตามที่สถาบันกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการประกาศรายชื่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2566
- กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเข้าระบบ TCAS66

วันที่ 6 มิถุนายน 2566
- สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา