สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​รวมรอบ Portfolio 66 พยาบาล


วันนี้พี่รวมมาให้น้อง ๆ สำหรับรวมรอบ Portfolio 66 พยาบาล จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาดูกัน


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2565
จำนวนที่รับทั้งหมด 45 ที่นั่ง
คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ตามโครงการระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://apps.admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject/6มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะพยาบาลศาสตร์ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 11 - 30 พฤศจิกายน 2565
จำนวนที่รับทั้งหมด 43 ที่นั่ง
คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 / 5 ภาคเรียน
- เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.msu.ac.th/?page=1มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะพยาบาลศาสตร์ 
สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2566
จำนวนที่รับทั้งหมด 70 ที่นั่ง
คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
- ไม่กำหนดแผนการเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.reru.ac.th/2023/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช
คณะพยาบาลศาสตร์ 
สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนที่รับทั้งหมด 40 ที่นั่ง
คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.kpru.ac.th/admission2023/สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 18 มกราคม 2566
คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 / 5 ภาคเรียน
- หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 
- หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
- หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://stin.ac.th/