สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติการรับสมัคร TCAS66 สำหรับ TGAT/TPAT2-5


จำนวนผู้สมัครสอบ 277,840 คน
แบ่งเป็น
- DEK66 243,178 คน ( 87.5% )
- เด็กซิ่ว 34,662 คน ( 12.5% )

จำนวนผู้สมัครสอบแต่ละรายวิชา
TGAT ความถนัดทั่วไป 274,328 คน
TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 14,845 คน
TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 115,554 คน
TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  9,675 คน
TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ - ศึกษาสตร์  66,111 คน
ยอดรวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 480,513 คน


รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/CUPTmytcas/