สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS66 อยากติดวิศวะ ใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้าง


วันนี้พี่รวมมาให้แล้วสำหรับคนที่อยากเรียนวิศวะ แต่ละมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้าง
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมทั่วไป
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%
A-Level ฟิสิกส์ 20%
A-Level เคมี 10%
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) 20%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 25%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 35%
A-Level ฟิสิกส์ 20%
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 40%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%
A-Level ฟิสิกส์ 20%
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมทั่วไ
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 70%
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 10%
A-Level ฟิสิกส์ 10%
A-Level เคมี 5%
A-Level ภาษาอังกฤษ 5%
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 25%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 25%
A-Level ฟิสิกส์ 30%