สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​รวมรอบ TCAS66 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


จากงาน open house 2023 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้พี่รวมรอบ TCAS66  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มาฝากน้อง ๆ ด้วย จะมีรอบไหนบ้าง เช็กเลย


รอบที่ 1 รอบ Portfolio
รับสาขาละ 5 คน
คณะสมบัติ
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.มีผลคะแนนเฉลี่ย ม.4-ม.6 ( ภาค1 ) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.75
3.มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 
4.ผู้สมัครต้องมีผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศึกษาศาสตร์ระดับประเทศขึ้นไปรอบที่ 3 รอบ Admission
รับสาขาละ 40 คน
คณะสมบัติ
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2565 เท่านั้น
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
3.คะแนน TGAT รหัส 90 ความถนัดทั่วไป
- เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 15%
-เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล 15%
4.คะแนนวิชาเฉพาะ มธ. วิชาความถนัดของคณะ 70%รอบที่ 3 รอบ Admission
รับสาขาละ 45 คน
ใช้สัดส่วนของค่าน้ำหนักผลคะแนนดังนี้
1.คะแนน TGAT รหัส 90 ความถนัดทั่วไป
- เฉพาะ TGAT รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 15%
-เฉพาะ TGAT รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล 15%
2.A-level วิชาสังคม 25%
3.A-level วิชาภาษาอังกฤษ 25%
4.เลือกยื่น A-level วิชาคณิต2 หรือ A-level ภาษา  20%

ช่องทางการติดต่อ
โทร 02-696-5462
เว็บไซต์ : http://www.polsci.tu.ac.th/
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/polsci.tu.official/