สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมรอบ TCAS66 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


วันนี้พี่รวมรอบ TCAS66 คณะพานิชยสาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มาฝากน้อง ๆ DEK66 จะมีรอบไหนบ้างมาดูกัน


รอบที่ 2 รอบ Quota
โครงการที่เปิดรับ
- โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
-  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่ 39 จังหวัด
- โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคโต้ ( รับร่วมกัน )
- โครงการรับนักศึกษาพิการ
- โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬารอบที่ 3 รอบ Admission
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนTGAT และ A-Level โดยกำหนดค่าน้ำหนักแยกตามหลักสูตร

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป
-  รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 10% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
-  รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 10% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
2. คะแนน A-Level
- รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ค่าน้ำหนัก 40% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
- รหัส 70 วิชาสังคม ค่าน้ำหนัก 10% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
- รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 30% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน รอบที่ 3 รอบ Admission
หลักสูตรการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ และ หลักสูตรการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนTGAT และ A-Level โดยกำหนดค่าน้ำหนักแยกตามหลักสูตร

เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป
-  รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 19% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
-  รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล ค่าน้ำหนัก 10% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
2. คะแนน A-Level
- รหัส 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ค่าน้ำหนัก 45% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
- รหัส 70 วิชาสังคม ค่าน้ำหนัก  5% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
- รหัส 82 วิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 25% ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน