สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 รอบ Quota มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง


รวมมาให้แล้ว สำหรับ DEK66 ในรอบโควตา มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาดูกัน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : ครุศาสตร์ , เภสัขศาสตร์ , อักษรศาสตร์ , สหเวชศาสตร์ , พานิชยศาสตร์และการบัญชี , วิศวกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 มีนาคม 2566
โครงการที่เปิดรับ
- โครงการจุฬาชนบท
- โครงการจุฬา-ชนบท โรงเรียนปอเนอะพิเศษในโครงการพระราชดำริ
- โครงการจุฬาชนบท โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬา-ชนบท
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.tcas.atc.chula.ac.thมหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : ศึกษาศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ , วิทยาการจัดการ , โบราณคดี , สถาปัตยกรรมศาสตร์ และอื่น ๆ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.admission.su.ac.th/มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบ 2 โควตา
คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวนรับที่หมด 70 ที่นั่ง 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 4 - 8 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 18 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admissions.kku.ac.th/apply/มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบ 2 โควตา
คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวนรับที่หมด 60 ที่นั่ง 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.admission.nu.ac.th/มหาวิทยาลัยบรูพา
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : ศึกษาศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , โลจิสติกส์ , มนุษย์ศาสตร์และสังคมศึกษาศาสตร์ และอื่น ๆ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16  เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/การคัดเลือก : วันที่ 26 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://regservice.buu.ac.th/tcas65-2.htmlมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบโควตา
คณะที่เปิดรับ : ครุศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บริหารธุรกิจและการจัดการ , มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ  
รอบ 2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์   2566
รอบ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปิดรับสมัคร : วันที่ 3-12 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.ubru.ac.th/มหาวิทยาลัยพะเยา
รอบโควตา
คณะที่เปิดรับ : วิทยาการการศึกษา , พยาบาลศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , ศิลปศาสตร์ , ครูก็เปิดรับด้วย และอื่น ๆ 
โครงการที่เปิดรับ
1. โครงการรับตรงในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 30 มีนาคม 2566
2. โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2566
3. โครงการนักเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2566
4. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2566
5. โครงการรับผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน ปีการศึกษา 2566 ( เฉพาะโรงเรียนในเขต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ. ตาก )
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2566
6. โครงการรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2566
7. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2566
8. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ ( Inclusive Track) ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์  - 6 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx