สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อัพเดต TCAS66 รอบ Quota เดือนเมษายน


วันนี้จะมา​อัพเดต TCAS66 รอบ Quota เดือนเมษายน จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาดูกัน


มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : คณะพยาบาลศาสตร์
สมัครทางออนไลน์ : วันนี้ - 7 เมษายน 2566 ( ภายใน 12.00 น. )
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://tcas.mahidol.ac.th/qualified/



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , เทคโนโลยีการจัดการ , เทคโนโลยีดิจิทัล และอื่น ๆ 
สมัครทางออนไลน์ : วันนี้ - 11เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2-quota-2/



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม , คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 -11เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://shorturl.asia/28S6E



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : วิทยาลัยการฝึกหัดครู , คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิทยาการจัดการ
สมัครทางออนไลน์ : วันนี้ - 23เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.pnru.ac.th/apply/th



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รอบ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือ
คณะที่เปิดรับ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะพยาบาล , คณะครุศาสตร์ , คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ , คณะสาธารณสุขชุมชน , คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก , คณะนิติศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-11เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.ubru.ac.th/



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รอบ 2 โควตา
คณะที่เปิดรับ : รับทุกหลักสูตร ยกเว้นคณะครุศาสตร์
สมัครทางออนไลน์ : วันนี้ - 10 เมษายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tcas.cmru.ac.th/m2q/