สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอบเข้าหมอแต่ละรอบ ใช้คะแนนอะไรบ้าง??


การสอบเข้าแพทย์นั้นมีหลายรูปแบบ และแต่ละแบบต้องใช้คะแนนแตกต่างกัน ใครเล็งรอบไหนไว้ ให้เตรียมตัวเก็บคะแนนและผลงานตามนี้เลย

รอบ Portfolio ต้องมี 
- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL iBT
- คะแนน BMAT
- ผลการสัมภาษณ์แบบ MMI หรือ Multiple Mini Interview เฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ศิริราชและรามาธิบดี
- ผ่านการอบรม MHA หรือการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ และ MDH หรือการอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำ เฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประวัติโอลิมปิกวิชาการ ของโครงการโอลิมปิกวิชาการ เฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ศิริราช และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คะแนน TGAT และ TPAT1 เฉพาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Portfolio สะสมผลงานตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

รอบกสพท ต้องมี
- TPAT1 ประกอบด้วย 3 พาร์ท ได้แก่ เชาวน์ปัญญา จริยธรรมแพทย์ และการเชื่อมโนงความคิด
- A-Level ประกอบด้วย 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566