สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สปอยล์ข้อสอบ TU STAR รับตรงแบบใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UploadImage 

                ได้ข้อสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับระบบรับตรงรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU STAR จากการเกาะติดสถานการณ์ในงานแถลงข่าวของวันนี้ ทีมงาน AdmissionPremium.com ได้ทำข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สำคัญสำหรับ TU STAR เพื่อให้น้องๆ ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 
                TU STAR ( TU Standardized of  Aptitude Requirement ) เป็นระบบการทดสอบใหม่เพื่อการรับตรง  การเปลี่ยนแปลงระบบรับตรงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การรับบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความครบถ้วนด้วยคุณภาพและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ในการผลิตผู้นำแห่งทศวรรษที่ 21 ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติตามแนว ”GREATS” คือ
Global Mindset: ทันโลก ทันสังคม
Responsibility: สำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน
Eloquence: สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง
Aesthetic Appreciation: มีสุนทรียะในหัวใจ
Team Leader: เป็นผู้นำทำงานเป็นทีม
Spirit of Thammasat: มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์

                รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงเป้าหมายของธรรมศาสตร์ที่เปลี่ยนระบบการรับตรงนี้ว่า “เป็นการสอบแบบใหม่ที่ไม่สร้างความลำบากให้เด็ก ไม่ต้องสอบหลายจุด มาสอบได้เลยที่ TU STAR และเลือกคณะที่จะเข้าเพียง 1 คณะเท่านั้น แล้ว TU STAR ยังช่วยลดความเครียดในการสอบในครั้งเดียว จะมีการจัดสอบเป็นระยะ ให้เด็กเลือกเอาคะแนนที่ดีที่สุดยื่นต่อคณะเดียว
 UploadImage

                ส่วนประกอบหลักของระบบข้อสอบ TU STAR จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่

ส่วนที่ 1 ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา (Aptitude for Higher Education) เป็นข้อสอบปรนัยซึ่งประกอบด้วยการทดสอบทักษะต่าง ๆ ได้แก่
1. Critical Thinking Reading and Writing ทักษะการคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ
2. Modern World Literacy ความเท่าทันโลก สมันใหม่ ในส่วนนี้ได้รับการขยายความว่าหมายถึง การรู้เท่าทันสถานการณ์ และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของโลก ข้อสอบจะเป็นไปในเชิงที่ถามว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นที่ไหนในโลกบ้าง ครบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
3. Communication in English การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา (Academic Performance) เป็นข้อสอบปรนัยอันประกอบด้วย 7 รายวิชา อันได้แก่
1. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (คณิตศาสตร์สายวิทย์)
2. คณิตศาสตร์ 2 (คณิตศาสตร์สายศิลป์)
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ภาษาฝรั่งเศส
ซึ่งขอบข่ายขอ งเนื้อหาข้อสอบจะไม่เกินหลักสูตรการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แน่นอน
 
ส่วนที่ 3 ความถนัดทางวิชาชีพ (Aptitude for Specific Professions) เป็นชุดข้อสอบที่มุ่งชี้วัดและคัดกรองนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชานั้นๆ อันจะนำไปสู่การได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความเชียวชาญเฉพาะด้านที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 2 รายวิชา ได้แก่ ความถนัดด้านรัฐศาสตร์ และความถนัดด้านสถาปัตยกรรม
 
UploadImage
 
                ข้อสอบ TU STAR ประกอบด้วย 8 เมนูข้อสอบ คือ STAR 01 - STAR 08 โดยจะมีรายละเอียดรูปแบบข้อสอบที่แตกต่างกันไป ได้แก่

STAR 01 เป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ร่วมกับความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 1 (คณิตศาสตร์สำหรับสายวิทย์)
STAR 02 เป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา ร่วมกับความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 2 (คณิตศาสตร์สำหรับสายศิลป์)
STAR 03 เป็นการทดสอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษาเพียงอย่างเดียว
STAR 04 เป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
STAR 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)
STAR 06 ภาษาฝรั่งเศส
STAR 07 ความถนัดด้านรัฐศาสตร์
STAR 08 ความถนัดด้านสถาปัตยกรรม             
 
 UploadImage

                สำหรับคณะที่ใช้คะแนน TU STAR มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คณะ 44 หลักสูตร ได้แก่

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ใช้คะแนน STAR 02)
2. คณะรัฐศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 02, STAR 07)
3. คณะเศรษฐศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03)
4. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03)
5. คณะศิลปศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03, STAR 06)
6. วิทยาลัยสหวิทยาการ (ใช้คะแนน STAR 03)
7. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 03, STAR 05)
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใช้คะแนน STAR 03)
9. คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง (ใช้คะแนน STAR 01 หรือ STAR 02, STAR 04 เฉพาะฟิสิกส์, STAR 05, STAR 08)
10. คณะแพทยศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
11. คณะสหเวชศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
12. คณะพยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
13. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ใช้คะแนน STAR 01, STAR 04)
14. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ (ใช้คะแนน STAR 01 หรือ STAR 02, STAR 04 เฉพาะฟิสิกส์, STAR 05 )
 
 UploadImage

                TU STAR จะมีการจัดสอบทั้งหมด 8 ครั้งต่อปีการศึกษา สำหรับการรับเข้าในปีการศึกษา 2560 จะเปิดรับสมัครสอบครั้งแรกในระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 และสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 และจะมีการจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1ครั้ง ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 น้องๆ สามารถลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.TUSTAR..tu.ac.th โดยผลสอบ TU STAR มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ และน้องๆ สามารถเลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดในการสมัครรับตรง ยกเว้นคณะแพทย์ศาสตร์ที่กำหนดให้ใช้คะแนนจากการสอบเฉพาะรอบเดือนตุลาคมเท่านั้น

ในที่นี้จะมีการจัดสอบตามภูมิภาค 3 ครั้ง ได้แก่
กันยายน สนามสอบคือ มธ. ศูนย์รังสิต และขอนแก่น
ตุลาคม สนามสอบคือ มธ. ศูนย์รังสิต และสุราษฏร์ธานี
พฤศจิกายน สนามสอบคือ มธ. ศูนย์รังสิต และเชียงใหม่
 
 UploadImage

                สำหรับการสมัครสอบ อันดับแรกน้องๆ ต้องเข้าไปดูก่อนว่าแต่ละคณะต้องใช้คะแนนจากการสอบอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละคณะใช้วิชาสอบไม่เหมือนกัน และเลือกว่าสอบเมื่อไหร่ ซึ่งส่วนมากจะสอบพร้อมกัน ยกเว้นคณะแพทย์ ต้องขอย่ำเลยว่าจะต้องสอบในเดือนตุลาคมเท่านั้น และการสอบแต่ละวิชาเองก็ไม่ได้มีทุกครั้ง เช่น การสอบวิชา 01-05 จะมีการสอบทุกครั้ง วิชา 06 ปีละสองครั้ง วิชา 07-08 ปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งในส่วนนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารของแต่ละคณะ โดยขั้นตอนการสมัครมีดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.TUSTAR..tu.ac.th
2. ทำการลงทะเบียน และกรองข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน น้องๆ จะได้ ID และ password สำหรับเข้าใช้งานระบบตลอดการดำเนินการเกี่ยวกับ TU STAR
3. เมื่อถึงช่วงเปิดรับสมัคร น้องๆ นำ ID และ Password ที่ได้มาเข้าระบบ จากนั้นเลือกวิชาที่ต้องการสอบ
4. เลือกสนามสอบ
5. พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ และนำไปจ่ายยังจุดบริการที่กำหนด
6. ตรวจสอบสถานะ การชำระเงิน (ภายใน 3 วันทำการ) หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อไปยัง หรือศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง มธ.
7. ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
8. หลังประกาศผลสอบ สามารถตรวจผลได้ที่ www.TUSTAR..tu.ac.th
 UploadImage

                ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนที่จะสอบข้ามหาวิทยาลัยจะลดลงแต่จะไปสอบสายอาชีพมากขึ้น เพราะการเรียนหลักสูตรที่ไม่ตรงกับตลาดแรงงาน ทางธรรมศาสตร์จึงคิดค้นระบบ TU STAR เพื่อค้นหาคนที่ใช่จริงๆ ในการเข้าสู่ ธรรมศาสตร์ เพราะฉะนั้นธรรมศาสตร์ จึงปรับเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อม ภายในห้องเรียนและ ภายนอก(ทางกายภาพ) และตัวครู ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน พัฒนาคุณภาพที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ที่สอนให้เด็ก เกิดความสงสัย และฝึกฝนให้เข้าไปหาความรู้ด้วยตนเอง และตัวผู้เรียนก็มีบทบาทในชั้นเรียนมากขึ้น
 
                ก่อนจบการแถลงข่าวครั้งนี้ ทางธรรมศาสตร์ยังบอกอีกด้วยว่า คุณสมบัติของผู้สมัครจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม เพียงแต่องค์ประกอบคะแนนของแต่ละคณะจะเปลี่ยนไปจากการใช้ข้อสอบ TU STAR และย้ำอีกด้วยว่า ข้อสอบของ TU STAR นั้นหลักการสำคัญของข้อสอบคือ ถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ ไม่ทิ้งการเรียนในห้องเรียน รู้ทันโลก และสนใจสิ่งรอบข้าง ก็สามารถทำได้อย่างแน่นอน

UploadImage