สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิศวะ มข. “เล็ง” ป้อนวิศวกรสู่ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

       UploadImage

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekhong Subregional (GMS) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ระดับประเทศและต่างประเทศ การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณวีระชัย  ศรีประเสริฐ นายกสมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และนายสมเกียรติ โฆมานะสิน ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

             การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรของสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ในด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการระบบโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ของสมาคมการค้าโลจิสติกส์ และส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะอนุกรรมการธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และขนส่ง  จังหวัดขอนแก่น กรรมการ สมาชิก พนักงาน สมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  กรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 100 คน เข้าร่วมในการลงนามในครั้งนี้

              “จังหวัดขอนแก่นอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา และเสริมสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเป็นโลจิสติกส์ฮับในอนาคต หลังจากนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 7 ท่าน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาด้านการค้าโลจิสติกส์ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย คุณวีระชัย  ศรีประเสริฐ นายกสมาคมการค้าโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กล่าว

             ทางด้าน ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบการเรียนการสอนของที่เรียกระบบสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปรับการฝึกฝนทักษะต่างๆ ในสายวิชาชีพที่ตนเองศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมหรือแวดวงของสาขาวิชาชีพที่เรียนหรือที่ตนเองสนใจและถนัด ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกแขนง ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ที่ดี เพื่อหล่อหลอมให้ว่าที่วิศวกร ซึ่งเป็นผลผลิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพสูง ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

             ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม  ทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยวิศวกรรมที่มีพื้นฐานการวิจัย เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และเป็นการสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ ๖ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย


ข่าว: บริพัตร ทาสี
ภาพ: ธีรฉัตร อนิวรรตเม /บริพัตร ทาสี 


ที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น