สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2566

   เตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
       เตรียมตัวไว้อย่าให้พลาด เตรียมเอกสารไฟล์ประกอบการสมัครสอบฯ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2566 เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดมาเตรียมเอกสารด้วยเลย!!!       เอกสารที่ต้องเตรียม
   1.เป็นภาพเดี่ยวหน้าตรง มีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg โดยมีขนาดความกว้าง 180-500 pixel ความสูง 200-600 pixel ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
   2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     -ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายด้านเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว
     -หากผู้สมัคร มีความประสงค์จะขีดทับสามารถขีดทับได้ (ไม่บังคับ)
     -ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น
     -สแกนหรือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
   3.สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ
ให้นำเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ไปทำเป็นสำเนาก่อน หากต้องการขีดทับก็สามารถทำได้ (ไม่บังคับ) หลังจากนั้นจึงนำไปสแกนหรือถ่ายภาพให้เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

        * ข้อเน้นย้ำ *
   1. บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายเป็นสำเนาก่อนและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงนำมาสแกนหรือถ่ายภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล
   2. เอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ สามารถสแกนหรือถ่ายภาพ เอกสารต้นฉบับได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www9.si.mahidol.ac.th/cotmes_file_manual66.html