สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ส่องคะแนนต่ำสุด ของ 5 คณะยอดฮิต ในรอบ 3 Admission อ้างอิงจากปี 66

    ส่องคะแนนต่ำสุด ของ 5 คณะยอดฮิต ในรอบ 3 Admission อ้างอิงจากปี 66

 • กลุ่มกสพท
      Top 5 คะแนนต่ำสุด แพทยศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 72.8402 / สมัคร 612
 • ม.มหิดล (ศิริราชพยาบาล) : 68.8425 / สมัคร 1124
 • ม.มหิดล (รพ.รามาธิบดี) : 68.3905/ สมัคร 1068
 • กรมแพทย์ทหารอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 68.0964 / สมัคร 676
 • ม.ธรรมศาสตร์ : 66.2125/ สมัคร 1173
 

     Top 5 คะแนนต่ำสุด ทันตแพทยศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 66.8238 / สมัคร 551
 • ม.มหิดล  : 64.3541/ สมัคร 941
 • ม.ธรรมศาสตร์ : 62.6890/ สมัคร 853
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ : 62.3156 / สมัคร 1093
 • ม.เชียงใหม่ : 62.2463/ สมัคร 806
 

     Top 5 คะแนนต่ำสุด สัตวแพทย์ศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 56.6941/ สมัคร 878
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :  56.1614 / สมัคร 575
 • ม.มหิดล  : 55.5069 / สมัคร 690
 • ม.เชียงใหม่ : 55.1042 / สมัคร 489
 • ม.ขอนแก่น : 54.1729 / สมัคร 357


     Top 5 คะแนนต่ำสุด เภสัชศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) : 59.5511/ สมัคร 1178
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) :  57.9226 / สมัคร 786
 • ม.มหิดล  : 57.8980 / สมัคร 1611
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) : 56.4905 / สมัคร 657
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาการเภสัชกรรมอุตสาหการ) : 55.7672 / สมัคร 370.
 
    อ่านประกาศคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด จาก กสพท ที่นี่ : คลิกเลย 
 


     Top 5 คะแนนต่ำสุด คณะนิเทศศาสตร์ /วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน รอบที่ 3 Admission
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 85.2664 / สมัคร 1133
 • ม.เกษตรศาสตร์ : 75.1664 / สมัคร 9244
 • ม.ธรรมศาสตร์ : 66.4069 / สมัคร 4548
 • ม.ศิลปากร : 55.4583 / สมัคร 1899
 • ม.เชียงใหม่ : 54.1028 / สมัคร 2191
 

     Top 5 คะแนนต่ำสุด พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รอบที่ 3 Admission
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบัญชี : 83.1552 / สมัคร 5081
 • ม.เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ บช.บ  : 76.3000 / สมัคร 7556
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บัญชี : 59.2166 / สมัคร 3157
 • ม.ธรรมศาสตร์ บัญชี  : 57.7500 / สมัคร 3930
 • ม.เชียงใหม่ บัญชี : 56.0201 / สมัคร 2001

      Top 5 คะแนนต่ำสุด สหเวชศาสตร์ รอบที่ 3 Admission
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กายภาพบำบัด  : 58.5944 / สมัคร 2834
 • ม.เชียงใหม่ กายภาพบำบัด : 55.7719 / สมัคร 2128
 • ม.ขอนแก่น กายภาพบำบัด : 55.3664 / สมัคร 950
 • ม.ธรรมศาสตร์ กายภาพบำบัด : 55.0916 / สมัคร 2590
 • ม.มหิดล รังสีเทคนิค : 49.4982 / สมัคร 991

      Top 5 คะแนนต่ำสุด วิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 3 Admission
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวคอมพิวเตอร์ : 80.7218 / สมัคร 978
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 71.4166 / สมัคร 1422
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวคอมพิวเตอร์ : 64.3819 / สมัคร 1628
 • ม.เชียงใหม่ วิศวคอมพิวเตอร์ 62.7896 / สมัคร 1338
 • ม.เกษตรศาสตร์ วิศวคอมพิวเตอร์ : 56.6000 / สมัคร 1702
      ดูคะแนนต่ำสุดสูงสุด ทปอ. Tcas66 ที่นี่: คลิกเลย