สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​นักสืบโคนันไม่ใช่แค่ในจอ! นี่คือหลักสูตรที่จะทำให้น้องๆ เป็นโคนันในชีวิตจริง กับ หลักสูตรอาชญาวิทยา

   นักสืบโคนันไม่ใช่แค่ในจอ! นี่คือหลักสูตรที่จะทำให้น้องๆ เป็นโคนันในชีวิตจริง กับ หลักสูตรอาชญาวิทยา    อาชญาวิทยาคืออะไร?
     อาชญาวิทยา (Criminology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาชญากรรม โดยพยายามทำความเข้าใจเหตุผลที่คนกระทำผิดกฎหมาย, ผลกระทบของอาชญากรรมต่อสังคม, และวิธีการป้องกันและจัดการกับอาชญากรรม ศาสตร์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาตัวอาชญากรหรือเหยื่อของอาชญากรรม แต่ยังรวมถึงการศึกษากฎหมาย, ระบบยุติธรรม, และการตอบสนองของสังคมต่ออาชญากรรมด้วย
 


    เรียนเกี่ยวกับอะไร?
     ในหลักสูตรอาชญาวิทยา นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ดังนี้:
 • ทฤษฎีอาชญาวิทยา: ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรม เช่น ทฤษฎีจิตวิทยา, ทฤษฎีสังคมวิทยา, และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 • การวิเคราะห์อาชญากรรม: เรียนรู้วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม รวมถึงการใช้สถิติและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวโน้มและรูปแบบของอาชญากรรม
 • กฎหมายและระบบยุติธรรม: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมาย, การสอบสวน, การพิจารณาคดี, จนถึงการลงโทษ
 • การป้องกันและการบำบัด: ศึกษาแนวทางและวิธีการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการบำบัดและฟื้นฟูอาชญากรให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

 
    จบไปทำงานอะไร?
     ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาอาชญาวิทยาสามารถทำงานได้ในหลายสาขา เช่น:
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ: ทำงานในหน่วยงานตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 • นักวิเคราะห์อาชญากรรม: ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
 • นักวิจัย: ทำงานในสถาบันการศึกษา, หน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรเอกชน เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรม: ทำงานในศาล, หน่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 

   อาชญาวิทยาช่วยอะไร?
     การศึกษาและวิจัยในสาขาอาชญาวิทยามีประโยชน์หลายด้าน เช่น:
 • การป้องกันอาชญากรรม: ช่วยให้เราทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่อาชญากรรม ทำให้สามารถพัฒนาแนวทางและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงระบบยุติธรรม: ช่วยให้ระบบยุติธรรมสามารถตอบสนองต่ออาชญากรรมได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้น
 • การฟื้นฟูอาชญากร: ช่วยให้การบำบัดและฟื้นฟูอาชญากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้อาชญากรสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
 

     มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
 • 1. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ป.โท)
 • 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ป.โท, ป.เอก)
 • 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาการบริหารงานยุติธรรม (ป.โท, ป.เอก)
 • 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ (ป.โท , ป.เอก)
 • 5. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  (ป.โท)
 • 6. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (ป.ตรี
 
     สุดท้ายนี้ อาชญาวิทยาเป็นศาสตร์ที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจและจัดการกับอาชญากรรม หากน้องๆสนใจในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมและอยากมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้น หลักสูตรอาชญาวิทยาอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ!