สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่: http://www.admission.mfu.ac.th/document/2016/withdraw/withdraw2.html