สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผนึก 3 พลัง เร่งกู้วิกฤติขาดแคลนแพทย์ ปัจจุบันแพทย์ 1 คน ดูแลประชากรกว่า 4 พัน

UploadImage
      
                กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามลงนามในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ เพื่อรองรับวิกฤติขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์ในสังกัดจำนวน 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการใน พ.ศ.2566 จะทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน
 
                โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเตรียมจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ระดับชั้นปีที่ 4-6 และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เมื่อเร็วๆ นี้
 
                นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านสุขภาพซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อผลิตแพทย์มาช่วยเติมเต็มในระบบบริการสุขภาพของไทยอันนำไปสู่ด้านความเสมอภาคการบริการทางสังคมขณะนี้มีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย 15 แห่งเข้าร่วมการผลิต โดยมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจะจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3 ส่วนชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้มี 37 แห่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ โดยแบ่งเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ มีทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคลกับเครื่องมือร่วมกัน นับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวรักษานาน
 
                “ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์ในสังกัดจำนวน 15,403 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 4,155 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการใน พ.ศ.2566 ซึ่งจะทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้น ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้งนี้จะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงานภาคคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี และมีโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลไทรน้อย และโรงพยาบาลปากเกร็ด รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
 
                ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายในครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินตามรอยพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย
 
                นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องการันตีในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน โดยดำเนินการบริหารงานโดยกลุ่มแพทย์ มีประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พร้อมทั้งมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
 
                “โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการผลิตบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเฉลี่ยผลิตปีละ 48 คน นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแพทย์ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล รอบรู้คู่คุณธรรม และสามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีแล้ว ยังเน้นการบูรณาการองค์ความรู้เฉพาะส่วนที่สำคัญ โดยหวังว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จะเป็นการช่วยลดวิกฤติการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ โดยเฉพาะในยุคประชาคมเศรษฐกิจ ที่อาจมีสมองไหล และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาให้ความไว้วางใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ” ดร.พรชัย กล่าวข่าวจาก : คมชัดลึกออนไลน์