หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ กิจกรรม

โครงการ Chinese Camp เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางภาษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

วันที่เวลาโพส 06 เมษายน 61 17:48 น.
อ่านแล้ว 0
พี่นก AdmissionPremium
      เมื่อวันที่ 26 -  28 มกราคมที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ได้จัดโครงการ Chinese Camp เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางภาษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนนอกห้องเรียน และทำกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน การทำกิจกรรม อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักการสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม  ณ อาคาร 40 ปี (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด