หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ คณะ/สาขา

“เก่งภาษา ทำงานได้อย่างมืออาชีพ” สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

วันที่เวลาโพส 09 เมษายน 61 16:00 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
 
       หากพูดถึงญี่ปุ่นเราคงนึกถึงชาเขียวหอม ๆ หรือเจ้าแมวหุ่นยนต์อ้วนกลมสีฟ้าแสนน่ารักจากโลกอนาคตอย่าง “โดราเอมอน” และถ้ามองไปตามท้องถนนที่มีรถวิ่งสัญจรไปมา จะเห็นว่ากว่า 80% ของรถบนท้องถนนล้วนเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่น ที่ต่างมีฐานการผลิตในประเทศไทย แน่นอนว่าภาคธุรกิจของแต่ละประเทศต่างมีวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงภาษาเป็นของตนเอง ผู้ประกอบการจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจสารของตน และจะเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไรเท่านั้นเอง ความต้องการของผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นจึงไม่ใช้แค่การทำงานร่วมกับเจ้าของประเทศที่มีความรู้ด้านภาษาเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งสองวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีความเป็นมืออาชีพ

         ที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจนอกจากน้องๆ จะได้เรียนกับตัวจริงเจ้าของภาษาที่เป็นชาวญี่ปุ่นแล้ว ทางคณะยังให้อาจารย์ญี่ปุ่นมาทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรเอง และมีอาจารย์พิเศษชาวญี่ปุ่นด้วย ในส่วนของการสร้างประสบการณ์จริง น้องจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานที่มีการบริหารงานโดยชาวญี่ปุ่น โดย Japan Foundation จะเป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมให้           ในการเรียนปี 1 จะเน้นไปที่ไวยากรณ์มาก เพราะว่าหากไม่มีความรู้เรื่องตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ก็จะไม่สามารถอ่าน เขียนได้ ขั้นแรกจึงต้องเรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น และการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง พอปี 2 น้องๆ จะต้องเรียนหนักขึ้น เน้นไปที่วิชาเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่น เป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องๆ สามารถเข้าไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้ สอนตั้งแต่การเขียนจดหมาย การแปลภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น และมารยาทในการทำธุรกิจแบบคนญี่ปุ่น จนกระทั้งปี 3 ที่น้องๆ อาจมีโอกาสไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย มีทั้งโครงการที่ฟรี และโครงการที่น้องๆ ต้องจ่ายค่าเครื่องบิน และค่าครองชีพเอง ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ จะหล่อหลอมให้น้อง ๆ สามารถจบออกไปทำงานได้อย่างมืออาชีพ


            เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างที่ใช้เรียนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุรกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีตำราหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และอื่นๆ พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม


             จึงเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ และตรงกับเนื้อหาความรู้ ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาพม่า โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด