Master Degree

“บันไดขั้นแรกสำหรับก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร” รีวิวสาขาบัญชีมหาบัณฑิตย์ CIBA : U-Review

ก้าวแรก เป็นก้าวที่สำคัญที่สุด การเลือกเดินบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง การมีก้าวแรกที่มั่นคงจะทำให้เราสามารถเดินไปบนทางนั้นได้อย่างราบรื่น บนเส้นทางของการเป็นผู้บริหารความรู้ และประสบการณ์ การที่ใครสักคนจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในองค์กรหนึ่งๆ หมายถึงคนๆ นั้นจำเป็นต้องมีอะไรหลายอย่างมากกว่าคนอื่น คุณอาจสงสัยว่าการเรียนในสาขาบัญชีมหาบัณฑิต CIBA ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความสำคัญอย่างไรกับเรื่องนี้ บทความนี้จะพาคุณไปหาคำตอบที่ว่ากัน
 
ทุกคำตอบต้องเริ่มที่คำถาม ลองถามตัวเองง่ายๆ ก่อนเลยว่า ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ทางบัญชีไหม? และผู้บริหารจำเป็นต้องรู้เรื่องบัญชีหรือไม่? ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีคือมุมมองทางด้านการบัญชี การวางแผนการเงิน และการวางแผนต้นทุน จากการที่เทคโนโลยีเปลี่ยน นวัตกรรมทางการเงินเปลี่ยน รูปแบบของ การวางแผนการเงินก็เปลี่ยน การบัญชีก็เปลี่ยน คนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือคนที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วจึงอยู่เฉยไม่ได้ ต้องตามให้ทัน ต้องเปลี่ยนให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป
 
หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 2 ปี ถ้าสามารถทำสารนิพนธ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตามสถิตินักศึกษาก็จะสามารถจบกันได้ในเวลา 2 ปี ในปีแรกจะเป็นการเรียนพื้นฐานด้านการบริหารก่อน เพื่อเตรียมตัวให้นักศึกษาจบไปเป็นผู้บริหารในอนาคต เช่นรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ การจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์ บัญชีเพื่อการบริหาร และบัญชีเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น ก่อนจะเริ่มเรียนในสิ่งที่ลึกขึ้น
 

“จุดเด่นของสาขาเราจะเน้นให้คนเป็นผู้บริหาร โดยมาจากทุกสาขา สหวิชา สามารถเรียนได้”
ดร.ศิริเดช คำสุพรกม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านบริหารหลักสูตร
 
จุดเด่นของหลักสูตรไม่ได้กำหนดว่าจะต้องจบบัญชีมาเท่านั้นถึงจะมาเรียนต่อในสาขานี้ได้ เป็นหลักสูตรที่เปิดรองรับสำหรับผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะ หลักสูตรจะเน้นสร้างผู้บริหารที่มาจากหลากหลายสาขา สหวิชา ทุกคนสามารถเรียนได้
 
ตัวหลักสูตรแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นสาขาบัญชี แต่ในการเรียนการสอนจะรวมศาสตร์หลายศาสตร์ไว้ด้วยกัน ทั้งศาสตร์ด้านการเงิน เรื่อง FinTech ก็จำเป็นต้องรู้ รวมถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Dig Date และ Business Analytics ไปจนถึงศาสตร์ของการบริหาร และแน่นอนในศาสตร์ของการบัญชี
 
รูปแบบการเรียนการสอนตอนปริญญาตรีจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการทำบัญชี แต่พอเป็นการเรียนในระดับปริญญาโท การเรียนจะเป็นไปในทิศทางที่มุ่งสร้างผู้บริหาร จะไม่ได้เป็นรูปแบบของการเลคเชอร์อีกแล้ว แต่ผู้เรียนต้องรู้ว่าแนวทางในการใช้มาตรฐานเป็นอย่างไร หลักการในการใช้มาตรฐานทางบัญชีเป็นการเน้นเรื่องการคิด การเลือก และการตีความตามสถานการณ์ การเรียนในสาขาการบัญชี ป.โท CIBA จึงสอนเรื่องของการหยิบจับมาตรฐานการบัญชีที่สอดคล้องกับธุรกิจ สอดคล้องกับสถานการณ์มาใช้ เสริมด้วยเทคนิคด้านการเงิน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เสริมด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์ ที่สำคัญจะเสริมด้วยความรู้เรื่องกลยุทธ์การบริหารด้วย ดังนั้นรายวิชาที่จะต้องเรียนจึงเน้นไปที่เรื่องของกลยุทธ์ 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ Bachelor of Business Administration in Event and Leisure Marketing มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ กระบวนการการทำงานด้าน ...

การออกแบบสื่อสารดิจิทัล Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบ 4 ปีการศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ...

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Interior Design มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการออกแบบภายในเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ภาคป...