Master Degree

“เรียนธุรกิจแบบเตรียมโกอินเตอร์” MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM) : U-Review

ภาษา เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญ และในปัจจุบันวันที่โลกเหลือพรมแดนเป็นแค่เส้นลางๆ การสื่อสารกับคนจากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องยากจะเลี่ยง จะดีแค่ไหนถ้าเราเองสามารถที่จะเรียนในสิ่งที่รักไปพร้อมๆ กับสิ่งที่จำเป็น อย่างการเรียนภาษาอังกฤษที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างให้คุณค่าในตังเองได้อย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะคนที่สนใจการเรียนทางด้านธุรกิจ และการจัดการการตลาดต่างๆ ซึ่งหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
 
ในหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาตินั้น เป็นการเรียนเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า “โอกาส” ทั้งในเรื่องของโอกาสการทำงาน ที่ย่อมได้เปรียบในเรื่องของภาษาอังกฤษ เมื่อจบการศึกษาไป จะมีโอกาสในการทำงานกับบริษัทต่างๆ มากขึ้น หลักสูตรนี้จะให้ความสำคัญกับคุณค่า 3 ประการคุณค่าแรกคือ ‘ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ’ สองคือ ‘ความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาวิชาที่เลือก’ เช่น การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ การทำธุรกิจในอาเซียน การตลาดในยุคดิจิตอล เป็นต้น และคุณค่าที่สาม ก็เป็นในส่วนของ ‘ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ได้มาตรฐาน’ เพราะฉะนั้น คนที่จบจากหลักสูตรนี้จะมีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับโอกาสจะได้บริหารงานในระดับชั้นต้น หรือในระดับกลาง ในองค์กรนานาชาติทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐบาล และเอกชน
 
สำหรับในเรื่องการเรียนนั้น นอกจากเรื่องคุณค่า 3 ประการที่นักศึกษาจะได้รับแล้ว ยังมีการรับรองการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามแบบฉบับมาตรฐานเจ้าของภาษา เนื่องจากได้มีอาจารย์ชาวอังกฤษมาสอนการใช้ภาษาโดยตรง มีการปูพื้นฐานอย่างเข้มข้นให้กับนักศึกษาใหม่ไปพร้อมๆกัน ขณะเดียวกันในวิชาต่างๆ ก็จะได้รับการสอนทั้งจากอาจารย์ในไทย ต่างประเทศ และอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพนั้นๆโดยตรง พร้อมด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จากเพื่อนๆในชั้นเรียนที่มาจากหลายชาติ จึงสามารถที่จะสร้างคอนเนคชั่นในการทำงานได้ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถที่จะสมัคร และเริ่มเรียนได้ทั้งหมด 3 รอบทั้งในเดือนสิงหาคม มกราคม และมิถุนายน  
 

“คนที่จบออกไปจะมีโอกาสในทุกๆ อุตสาหกรรม และทุกๆ บริษัท ที่ให้ความสำคัญในการสื่อสาร”
ผศ.ดร.ลีลา  เตี้ยงสูงเนิน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการด้านนวัตกรรมหลักสูตรและเทคโนโลยี
 
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในปัจจุบันย่อมได้เปรียบในการสร้างโอกาสในการทำงานได้กว้างมากกว่า โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการค้า และการตลาด ที่จะต้องมีการอาศัยการติดต่อสื่อสารจากหลายองค์กร หลายหน่วยงาน เพื่อความก้าวหน้าทางการค้าจากในประเทศสู่นอกประเทศ ฉะนั้นการฝึกฝนภาษาอังกฤษและภาษาที่สามไปพร้อมกับการเรียนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ และสร้างความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จได้ หากแต่ต้องหมั่นฝึกฝนและพยายาม
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโลกของธุรกิจ นอกจากจะมีการแข่งขันทางด้านการตลาดแล้ว ...

เภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมจากน้องๆ ...

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การที่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข็มแข็ง ...