Master Degree

Ph.D. เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดการเรียนและวิชาที่ต้องเรียน ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...