Master Degree

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เปิดห้องปฏิบัติการทางชีวฟิสิกส์ฯ BioMO ต้อนรับแผนพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0


          นายสื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวฟิสิกส์ และทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตเทคโนโลยีเองได้ พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทางคณะจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางชีวฟิสิกส์ และทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ (Biophysics and Biomedical Optics : BioMO) ซึ่งเป็นห้องวิจัยที่ได้รับการรับรองจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ให้เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP)


          “ศูนย์มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านทัศนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไบโอเซ็นเซอร์ และวัสดุทางการแพทย์โดยเน้นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ ผู้ผลิตและวิจัยเทคโนโลยีพื้นฐาน กลางน้ำ คือ ผู้บูรณาการณ์นำเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ มาต่อยอดสร้างนวัตกรรมและทำการทดสอบต่างๆ และปลายน้ำ คือ การนำเทคโนโลยี และ นวัตกรรมนำไปใช้จัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และชุมชน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในระดับประเทศ นอกจากนี้ศูนย์เน้นการสร้างบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรม กระตุ้นบ่มเพาะให้นักศึกษาสามารถสร้างธุรกิจจากงานวิจัย เช่น การทำบริษัท spin-off และ startup ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและเตรียมนักศึกษาของเราให้เป็นนักนวัตกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ” รองคณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ กล่าวคลิปแนะนำคณะ


 

ข้อมูลจาก : Prachachat, Matichon Online

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาพยาบาลศาสตร์ (Nursing) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญควบคู่กันทั้งการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย ...

สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน เทคโนโลยีการเงิน ...

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรมีจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช ...