Master Degree

ท่านนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

 

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โอกาสนี้ท่านนายกได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อย ผอ.วิทยาลัย และนายวัชระ เกศสำลี ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกันให้ข้อมูลและรายงานความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี 100 % แบบ Work Based Learning ที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติงานจริง

          ซึ่งเยาวชนสามารถเลือกสถานที่เรียนที่สะดวกได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่ง , วิทยาลัยอาชีวะเอกชน หรือสถานศึกษามัธยมเครือข่ายอีกกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างเรียนภาคปฎิบัติด้วย สิ่งสำคัญคือการรับประกันการทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับเยาวชนได้อย่างแท้จริง

 

          ทั้งนี้ท่านนายกยังได้กล่าวให้กำลังใจและสนับสนุนคณะทำงานของวิทยาลัยฯ ในการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป

 

 

ข้อมูลจาก : BanMuang
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

MBA (Entrepreneurship) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่ต้องการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยตรงที่มีศักยภาพเข้าสู่โลกธุรกิจ ...