Master Degree

Innovative Entrepreneurship MBA : ปั้นผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยความคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม

          เนื่องจากโลกธุรกิจการค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะที่การแข่งขันนับวันก็จะยิ่งรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น หลายคนจึงเลือกที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยการความรู้เพิ่มพูนความสามารถในการทำงานของตัวเองโดยการเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) หลายๆ มหาวิทยาลัยจึงพยายามพัฒนาหลักสูตร MBA เพื่อตอบสนองต่อโลกธุรกิจและความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแถวหน้าที่มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร MBA ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

 

- หลักสูตร CEO MBA เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้าง ‘CEO แห่งอนาคต’
 

- หลักสูตร MBA Online ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
 

- หลักสูตร Innovative Entrepreneurship – IE MBA เป็นหลักสูตรน้องใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม

            

          เพราะโลกธุรกิจทุกวันนี้เต็มไปด้วยผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน ดังนั้น การจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคนี้ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย!! ด้วยความเชื่อว่า ‘อาวุธสำคัญ’ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวคือ ความคิดต่างอย่างมีนวัตกรรม UTCC จึงได้พัฒนาหลักสูตร IE MBA ขึ้นมา ซึ่งเพิ่งเปิดตัวรุ่นแรกช่วงปลายปี 2559
 


          ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร IE MBA ว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องการสร้างผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างอย่างมีศักยภาพ ด้วยแนวความคิดที่มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ นอกกรอบ รวมถึงสามาถนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ได้ และที่สำคัญคือ สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ด้วย ธุรกิจถึงจะยั่งยืน”
 


ศึกษาดูงานวิชาการตลาด ในธุรกิจเพื่อสังคม To fast To Sleep
 

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร IE MBA  ดร.รวิดา วิริยกิจจา  กล่าวว่า หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกคนที่มีความรัก (Passion) ที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยอาจจะมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้ว หรือมีธุรกิจของครอบครัวให้ต่อยอด หรืออาจจะไม่ยังไม่มีธุรกิจของตนเองแต่มีความปรารถนาที่จะสร้างธุรกิจ หรือเป็นพนักงานในองค์กรที่ต้องการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ใหม่ ก็ได้เช่นกัน
 


“เพราะส่วนใหญ่ ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้มักเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ฉะนั้น วิธีการเรียนการสอนจึงแตกต่างจากสาขาอื่น จะเน้นทฤษฎีมากไม่ได้ แต่ต้องเน้นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และต้องเป็นวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการทำงานของผู้ประกอบการ” ดร.รวิดา วิริยกิจจา กล่าว


ในส่วนของวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตร IE MBA มีจุดเด่นสำคัญ คือ
 

1) เพิ่มสัดส่วนการดูงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับ ‘กูรู’ นักธุรกิจตัวจริงมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้จุดประกายความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการที่กล้าที่จะมีความคิดต่างอย่างสร้างสรรค์และนอกกรอบอย่างมีนวัตกรรม

2) เน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา (Case study) ต่างๆ รวมถึงการระดมสมองเพื่อนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ (Cross Idea) ออกจากแนวทางธุรกิจแบบเดิมๆเรียนรู้การจัดการองค์กรจากเจ้าของธุรกิจเครือโรงแรม S Hotel
 

3) เน้นการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study) โดยวัดผลจาก ‘ไอเดียทางธุรกิจ’ หรือ ‘Business Plan’ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง หรือนำไปประกวดแข่งขัน (Pitch) บนเวทีในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน ยังเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจออกสู่สาธารณะและนักลงทุน (VC) ด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นจริงๆ
 

4) เพื่อความสะดวกของผู้เรียน หลักสูตร IE MBA จึงการจัดเวลาเรียนที่ค่อนข้างยืดหยุ่น คือเรียนเฉพาะวันเสาร์ และใช้ลักษณะการเรียนการสอนที่เรียกว่า ‘โมดูล (Module)’ คือเรียนให้จบเป็นรายวิชาไป หากผู้เรียนจำเป็นต้องขาดเรียนหรือขาดสอบในโมดูลวิชา A ทันทีที่จบโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียน (Plug-in) โมดูลของวิชาถัดไปได้ทันที แล้วค่อยกลับไปลงวิชา A ในโมดูลถัดไป ซึ่งแต่ละวิชาจะเปิดการเรียนการสอนเวียนตลอดทั้งปี โดยสามารถเรียนจบได้ภายในเวลาเพียง 20 เดือน
 


ศึกษาระบบเกษตรอินทรี โครงการตะกร้าปันผัก กับร้าน Health Me

 

          “หัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ คือการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ พอเรียนครบทุกโมดูล ผู้เรียนก็จะได้องค์ความรู้ที่ครบในทุกองค์ประกอบของการเริ่มต้นธุรกิจ ท้ายที่สุด ก็จะตกผลึกเป็น ‘ไอเดียธุรกิจ’ หรือแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง ส่วนคนที่มีธุรกิจอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้” ดร.ณัฐพันธ์ สรุปเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร IE MBA
 

          สุดท้ายนี้ ดร.รวิดา วิริยกิจจา สรุปทิ้งท้ายว่า การเรียนหลักสูตร IE MBA จะเปลี่ยนห้องเรียนเป็นเสมือนสนามทดลองทางธุรกิจ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ ได้มาเรียนรู้การล้มเหลวของคนอื่นและมาฝึกล้มเหลวด้วยตัวเองก่อนที่จะออกไปเผชิญกับการแข่งขันในโลกธุรกิจริงโดยไม่มีครูอาจารย์คอยปลุกปั้นและให้คำปรึกษาข้อมูลจาก : mbanewsthailand
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

English MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร English MBA ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Accelerated MBA Program (AMBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Accelerated MBA Program (AMBA) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

CEO MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...