Master Degree

พิธีลงนาม MOU เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหิดล กับ สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ เกาหลีใต้ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้ดียิ่งขึ้น

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Convergence Technology Research Division (CTRD) Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย และ Professor Dr.Won-Kyung Sung Director-general of Convergence Technology Research Division ผู้แทนจาก KISTI ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร การจัดการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของทั้งสองฝ่ายให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม R-210 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 


ข้อมูลจาก : IT Management Mahidol University

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รวดเร็วทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ...

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อผลิตบุคลากรระดับนักบริหารที่มีความรอบรู้ ...